Toggle

Taxback
Общи условия

Правна информация и Условия за ползване услугите на Taxback.comTaxback.com е търговско наименование за услугите на Taxback Inc., Чикаго, САЩ и Taxback Returns Ltd., Килкени, Ирландия, и дъщерната й компания Taxback, Ирландия, всички нейни филиали и представителни дружества.С приемането на тези условия, ние ви гарантираме ,че Вашата лична информация е защитена, както е описано в нашата Политика за поверителност.


Нашата гаранция


Taxback.com гарантира, че ще положи всички усилия да организира възстановяването на всички полагаеми се данъци на хора, работили в някоя от страните, рекламирани от www.taxback.com


Taxback.com ще организира възстановяването на максималната възможна сума, като се позовава на информацията и документите, предоставени от клиента и съгласувани с неговите законови права и задължения според данъчното законодателство на страната, от която се изисква възстановявянето на данъци.


В случай на промяна в действащия данъчен закон на страната, от която се изисква възстановяването на данъци, или в тълкуването и прилагането на правилата и законите от данъчните власти на тази страна, taxback.com ще изпълни своето задължение да възстанови данъците доколкото законът позволява това. Решението за точната сума на всеки възстановен или дължим данък зависи от съответните данъчни власти. .


Тaxback.com ще предостави възстановения данък възможно най – бързо в зависимост от това, кога са предоставени всички документи от клиента и колко бързо e обработенo заявлението, изпратенo до съответните данъчни служби.


Изключения, при които Taxback.com не носи отговорност:


Taxback.com не носи отговорност за възстановяване на данъци, когато:


•Клиентът е предоставил фалшива, неточна, невярна, непълна или подвеждаща информация;
• Клиентът вече е получил сумата на възстановения данък;
• Клиентът вече е подал заявление за възстановяване на данъци директно или чрез посредник – физическо или юридическо лице;
• Клиентът дължи пари на данъчните служби;
• Информацията, с която разполагат Данъчните Служби, не съвпада с тази, предоставена от клиента;
• Според информацията на данъчните служби на клиента не се полагат данъци за възстановяване. Доколкото обжалването на това решение е законосъобразно, taxback.com ще вземе необходимите мерки според предоставената от клиента информация.


Taxback.com ще съдейства на клиента при разрешаването на спорни въпроси след като получи от него необходимата информация и инструкции.


Ние си запазваме правото да отхвърляме заявления, за които можем основателно да повярваме или да подозираме, че умишлено или неволно нарушават някой приложим местен, държавен, федерален или международен закон.


Упълномощаване


Когато клиентът упълномощи taxback.com да организира възстановяването на данъците му/й, той се съгласява да плати на taxback.com таксата за тази услуга. Ако клиентът е упълномощил taxback.com, и в същото време със или без свое знание е подал заявление или упълномощил трето лице, физическо или юридическо, да подаде същото заявление за възстановяване на данъци, клиентът е длъжен да заплати на taxback.com необходимата такса за услугите независимо, че е възстановил данъка си по друг начин и без съдействието на taxback.com.


Ако съответните данъчни служби изплатят възстановения данък директно на клиента, а не на taxback.com, клиентът все още дължи комисионата в пълен размер на taxback.com за предоставените услуги по възстановяване на данъци.


Ако клиентът не плати дължимата комисиона, както е посочено по-горе, по свое желание или по искане на taxback.com, taxback.com си запазва правото:


1. Да предприеме правни мерки срещу клиента за дължимата комисиона
2. Да публикува името на клиента като лош длъжник в местната преса, на уебсайта на taxback.com или в друга медия, ако комисионата не е била платена в рамките на дадения приемлив срок.
3. Да докладва клиента като лош длъжник пред съответните финансови институции в държавата на длъжника.
След като taxback.com е регистриран и упълномощен като Ваш данъчен агент за съответните данъчни власти, всяка кореспонденция, свързана с връщането на надплатените Ви данъци, ще се разглежда директно и само от taxback.com. Всеки опит от Ваша страна, като клиент, да се свържете директно с данъчните власти без предварително да се консултирате с taxback.com, ще се счита за нарушение на договора; Комисионата, която дължите на taxback.com за предоставените услуги, остава в сила.


Когато попълвате и подписвате документите ни:


Разбирате, че taxback.com ще се свърже с Вас, след като използвате някой от данъчните ни онлайн калкулатори. Можете да откажете да получавате по-нататъшна кореспонденция, като пратите имейл на unsubscribe@taxback.com.


Разбирате, че taxback.com ще направи оценка на данъците Ви за възстановяване при получаване на попълнените и подписани формуляри. Разбирате, че получаването на попълнените документи упълномощава taxback.com да ги подаде до съответните данъчни власти. Ако желаете да оттеглите заявлението си за възстановяване на данъци, трябва да уведомите taxback.com в най-кратък срок. Разбирате, че, въпреки че taxback.com ще се опита да оттегли заявлението Ви, това може да се окаже невъзможно.


И-мейли


Всички и-мейли ще бъдат изпращани на адреса, предоставен от клиента при регистрация. Тaxback.com се надява клиентът да осигури достатъчно свободно пространство в пощенската си кутия, за да може да получава всички и-мейли, както и да ги проверява редовно - под „редовно” се има предвид около 3 пъти седмично.


Минимална комисиона


Тaxback.com удържа минимална комисиона за всяко подадено заявление за възстановяване на данъци. Съответната такса за всяка от нашите данъчни услуги е посочена в съответния раздел на нашия уебсайт. В зависимост от държавата, за която се възстановяват данъци, taxback.com удържа извънредна комисиона в случаите, когато възстановената сума и по-висока от стойността на минималната комисиона. За повече информация за нашите комисиони, напишете ни и-мейл на fees@taxback.com. Тaxback.com ще предостави допълнителна информация относно комисионите ни за всяко заявление и за всяка държава.


За всички допълнителни услуги, които taxback.com предоставя на клиентите си, се начисляват допълнителни комисиони, които покриват направените административни или организационни разходи. Такива допълнителни услуги включват, но не се ограничават до: възстановяване на изгубени документи, проверяване на различни данъчни номера (напр. SSN, PPS, NIN, TFN), събиране на документи за подаване на заявление за статут на резидент и нерезидент, извършване на поправки по вече подадена данъчна декларация, използването на определени начини на плащане. За информация относни комисионите за допълнителните услуги, клиентът трябва да прати е-мейл до fees@taxback.com. Taxback.com ще предостави допълнителна информация при необходимост според конкретния случай.


Изпращане на възстановената сума до клиента


Taxback.com ще изпрати възстановения данък на клиента според договорката с него.


В зависимост от вида на възстановения данък, обичайният начин за изплащането му е чрез банков трансфер. Полученият по банков път възстановен данък може да бъде изпратен по сметката на клиента във всяка избраната от него валута. Парите могат да бъдат изпратени и с чек, но taxback.com не гарантира, че чекът може да бъде издаден във всяка избрана валута. Ако клиентът желае да получи чек, трябва да информира своевременно taxback.com за предпочитаната валута, в която той да бъде издаден.


Taxback.com ще се свърже с клиента по време на процеса на възстановяване на данъка, за да му предложи различни начини на плащане, като на този етап би трябвало вече да разполага с банковите данни на клиента за трансфера на възстановената сума.


Когато taxback.com получи възстановената сума от данъчните служби, ще удържи от нея комисионата за предоставените услуги и възникналите допълнителни комисиони. При възстановяване на данъци от Германия, Холандия, Люксембург и Дания се изисква клиентът да плати дължимата комисиона и допълнителните комисиони предварително, така че клиентът получава окончателната възстановена сума директно от данъчните служби без никакви удръжки.


Комисиони на банката


При плащане с чек taxback.com няма контрол върху таксите, налагани от банките на местно ниво при осребряване на чека. Ние в Taxback.com разработихме различни начини за плащане, за да предложим избор на клиентите ни. Taxback.com ще информира клиента, доколкото е възможно, за таксите на местните банки. Taxback.com не носи отговорност за каквито и да било промени в таксите на местните банки, във валутните курсове или в периода за осребряване на чекове. Taxback.com налага административна такса за предлаганите допълнителни начини на плащане, тъй като те изискват допълнително специфично обслужване. Taxback.com информира клиента, когато предлага избор за начин на плащане.

Taxback.com ще приложи своята процедура за Начини на Плащане, за да може клиентът да посочи своя избор. Ако той не потвърди предпочитаният начин на плащане в рамките на 6 месеца, taxback.com си запазва правото да променя условията по точка Упълномощаване и да ги приложи по своя преценка, докато клиентът отговори.

Някои суми, които клиентът има право да възстанови, не се превеждат като парична сума, а се изразяват например в намаляване на данъчното задължение или други финансови задължения на клиента. Когато taxback.com са съдействали за получаването на тези допълнителни привилегии, всички финансови ползи за клиента в резултат на предоставените от taxback.com услуги служат като основа за изчисляване на дължимата комисиона.


Данъчен калкулатор наTaxback.com


Калкулаторът на taxback.com е приблизителен метод за изчисление. Той трябва да се използва единствено за целта , за която е предназачен. Всички изчисления, направени от данъчните онлайн калкулатори на taxback.com, са приблизителни и са въз основа на първоначално предоставената от клиента информация. Окончателната сума, която ще въде възстановена, зависи от данните в предоставените документи, допълнителната информация от клиента, както и от решението на данъчните служби.


Комуникация


Ако няма друго споразумение с клиента, Taxback.com ще информира своите настоящи и бивши клиенти за:
• Всички нови суми, които имат право да възстановят и кога информацията за тях ще бъде предоставена от съответната данъчна служба;
• Всички нови услуги, които могат да ползват в taxback.
• Всички нови услуги, предлагани от taxback.com и свързаните с taxback фирми.


Изменения в Общите Условия за ползване услугите на Taxback.com


Taxback.com си запазва правото периодично да променя или допълва Общите Условия ако е необходимо. Всички промени ще бъдат своевременно публикувани на сайта ни. Препоръчваме на клиентите си да го проверяват редовно, за да са информирани за всяка актуализация.


Споразумение


Заявлението за регистрация в taxback.com по интернет, по пощата, на ръка, по факс или по електронна поща означава, че клиентът е съгласен с Общите Условия и с измененията в тях.


Поверителност и съхраняване на данни


Taxback.com гарантира, че всяка информацията, предоставена от клиентите, е строго поверителна и конфиденциална. Събраната в писмен или устен вид информация за подаване на данъчна декларация може да бъде използвана за провеждането на вътрешен одит от taxback.com и предоставена на съответната данъчна служба за външен одит. Моля, имайте предвид, че всички наши разговори се записват с образователна и информационна цел. .
Всички изпратени до taxback.com документи се обработват в съответствие с нашата система за съхраняване на информация, която се свързана със сертификата на Taxback.com ISO 9001:2015 . Тази система е създадена с цел да се намали обемът на документите, които получаваме, като се спазват най-високите стандарти за конфиденциалност и законосъобразност. За да прочетете цялата политика за управление на информацията, натиснете тук.


В допълнение към искането на документация и информация от Вас, ние ще извършим допълнителни проверки, за да потвърдим Вашата самоличност, тези допълнителни проверки включват, но не се ограничават до проверка на санкции и проверки на други налични източници на информация. Като кандидатствате за използване на услугата Taxback, вие се съгласявате да използваме допълнителни проверки, които сметнем за подходящи. Всички такива проверки ще се извършват в съответствие с Нашата Политика за поверителност.


Отзиви на клиенти


Ако клиентът има съмнения относно качеството на предоставената услуга, той/ тя могат да изпратят и-мейл по всяко време на и-мейл customerrelations@taxback.com. Ние гарантираме, че ще получат отговор в рамките на 48 часа.


Услуги със SIM карти и банкови карти


Taxback.com спазва стриктната политика да не възстановява такси за услуги/продукти, реализирани чрез SIM карти или банкови карти. В някои извънредни случаи част от таксата може да бъде възстановена.
Taxback.com ще изпрати всички SIM карти и банкови карти със стандартна доставка. За специална доставка се начислява допълнителна такса от €10/ $6. Приблизителните срокове за доставка са: от 3 до 5 работни дни* за Ирландия и от 10 до 12 дни* за международна доставка – сроковете са ориентировъчни.


Издаване на Данъчни Номера

Taxback.com действа като посредник или оказва съдействие на клиентите си при подготовката и изпращането на заявления за издаването на данъчни номера или свързани с тях услуги за следните държави: САЩ, Австралия, Канада, Великобритания и Нова Зеландия.
Тези услуги включват, но не се изчерпват с издаването на: Employer Identification Numbers (EINs), Individual Taxpayer Identification Numbers (ITINs), Australian Business Numbers (ABNs), Tax Filing Numbers (TFNs), Inland Revenue Department Number (IRD Number), Canadian Social Insurance Number (SIN), Canadian Individual Tax Number (ITN), Canadian Business Number (BN), UK National Insurance Number (NIN), които са предмет на Общите Условия на taxback.com.
Taxback.com не може да повлияе на : решение, взето от компетентни органи; заявка за допълнителна информация в процеса на обработка на заявлението; закъснения на данъчните служби при изплащане на възстановени данъци, забавяне на компетентните органи при издаване на EIN, ITIN, ABN, TFN или IRD; не може да повлияе и на решение за отказ или решение за издаване на EIN, ITIN, NIN, ABN, TFN или IRD номер.
Нашите комисиони за издаване на данъчни номера са поместени в страницата за комисиони на сайта на taxback.com. Taxback.com си запазва правото да променя/коригира комисионите си при наличие на промоционални оферти или за допълнителни услуги ( напр.комбинирано заявление - клиентът избира да подаде заявление за издаване на данъчен номер и заявление за възстановяване на данъци едновременно). За повече информация за комисионите ни пишете на и-мейл: fees@taxback.com


Всички комисиони за издаването на данъчни номера се заплащат от клиента преди заявлението да бъде подадено до съответната инстанция. След като се съгласи с Общите Условия, подаде заявлението/та си и заплати комисионата на taxback.com за обработка на данните, клиентът упълномощава taxback.com да обработи заявлението за избраната услуга. В случай, че клиентът се е свързал с или е упълномощил друга фирма да извърши същата услуга преди или след като е подал заявлението си в taxback.com, със или без неговото знание, като физическо или юридическо лице, и въпреки, че клиентът е получил данъчен номер без съдействието на taxback.com, комисионата за обработка на данните не подлежи на възстановяване и ще бъде използвана за покриване на разходите, свързани с подаване на заявлението.


В случай, че след подаване на заявление в taxback.com за издаване на данъчен номер желаете да оттеглите заявлението си и то не е било обработено от съответните органи, се прилага административна такса, а всички банкови такси за връщане на остатъка от плащането са за сметка на клиента. В случаите, когато taxback.com вече е обработила заявлението от името на клиента, административна такса не се връща.


* Taxback.com не носи отговорност за проблеми с доставката или неполучена пратка.