Toggle

Terminai ir Salygos

Teisinė informacija ir naudojimosi sąlygos

Taxback yra Taxback Inc., Čikaga, JAV ir „Taxback Returns Ltd.“, Kilkenis, Airija jos motininės kompanijos Taxback, Airija, ir jos dukterinių įmonių bei atstovybių prekinis vardas.


Sutinkame su šiomis taisyklėmis ir nuostatomis, mes užtikrinsime, kad jūsų asmeninė informacija būtų apsaugota, kaip nurodyta mūsų Privatumo politika.


Mūsų garantijos


Taxback garantuoja, jog dės visas įmanomas pastangas organizuojant pajamų mokesčio grąžinimą žmonėms, dirbusiems bet kurioje iš šalių, skelbiamų www.taxback.com


Taxback organizuos didžiausios įmanomos išmokos grąžinimą, remiantis kliento pateikta informacija bei dokumentais ir atsižvelgiant į kliento teises į išmokas ir mokesčių įstatymų įsipareigojimus šalies, dėl kurios mokesčių grąžinimo kreipiamasi.


Tais atvejais, kai šalyje, dėl kurios mokesčių grąžinimo kreipiamasi, atsiranda mokesčių įstatymų arba mokesčių institucijų taisyklių ir teisės aktų aiškinimo ar taikymo pakeitimų, Taxback vykdys savo įsipareigojimą organizuoti grąžinamą išmoką tiek, kiek leidžiama pagal įstatymus. Sprendimą dėl tikslios grąžinamos išmokos ar įsiskolinimo sumos priima atitinkama mokesčių institucija.


Taxback vykdys grąžinimo procesą taip operatyviai, kaip įmanoma, priklausomai nuo kliento būtinų dokumentų pateikimo bei atitinkamos mokesčių inspekcijos grąžinimo paraiškos nagrinėjimo efektyvumo.


Mūsų mokesčių grąžinimo atsakomybės išimtys


Taxback neatsako už mokesčių grąžinimą tais atvejais, kai:


· klientas pateikė informaciją, kuri yra melaginga, netiksli, klaidinga, nepakankama arba klaidinanti;
· klientas jau yra gavęs grąžinamą išmoką;
· klientas jau yra kreipęsis dėl grąžinamosios išmokos tiesiogiai arba per kitą asmenį, fizinį ar juridinį;
· klientas yra skolingas pinigų mokesčių administratoriui;
· mokesčių administratorius savo sistemoje turi skirtingą informaciją, nei nurodyta kliento;
· remiantis mokesčių administratoriaus informacija, priimamas sprendimas, jog klientui nepriklauso grąžinama išmoka. Kuomet įstatymu yra numatyta apeliacijos galimybė, Taxback taikys tokias priemones, jei informacija iš kliento įgalioja tai daryti.


Taxback stengsis padėti klientui išspręsti šias problemas, su sąlyga, kad gaus visą reikiamą informaciją ir nurodymus iš kliento.


Pasiliekame teisę atmesti paraiškas, kurios, mūsų pagrįsta nuomone ar įtarimu gali tyčia ar netyčia pažeisti taikomus šalies, valstijos, federalinius ar tarptautinius teisės aktus.


Įgaliojimas


Kai klientas pasirašo Įgaliojimą, leidžiantį Taxback organizuoti jo/jos mokesčių grąžinimą, jis/ji sutinka mokėti mokestį Taxback už grąžinamosios išmokos organizavimą. Jei klientas pasirašė Įgaliojimą, leidžiantį Taxback organizuoti jo/jos mokesčių grąžinimą ir yra, su arba be jo/jos žinios, kreipęsis ar įgaliojęs kitą asmenį, fizinį ar juridinį, organizuoti tą patį mokesčių grąžinimą, jis/ji bus skolingas Taxback mokestį už grąžinamos išmokos organizavimą, nepaisant to, kad klientas gavo grąžinamąją išmoką kitaip nei su Taxback pagalba.


Jei atitinkama mokesčių inspekcija atsiunčia atitinkamą grąžinamą išmoką tiesiogiai klientui, o ne Taxback, klientas vistiek yra skolingas pilną mokestį Taxback už suteiktą paslaugą, kuri baigėsi grąžinamosios išmokos išdavimu.


Jei klientas, remiantis aukščiau pateikta informacija, šio mokesčio nesumoka savanoriškai arba pagal Taxback prašymą, Taxback pasilieka teisę:


1. Imtis teisinių veiksmų, siekiant išieškoti priklausantį mokestį iš kliento.
2. Jei mokestis nesumokamas per nustatytą racionalų terminą, paskelbti kliento pavardę blogų skolininkų sąrąše vietos laikraštyje, Taxback interneto svetainėje ir kitose žiniasklaidos priemonėse.
3. Pranešti apie klientą, kaip blogą skolininką, atitinkamoms finansinėms institucijoms kliento šalyje.
Gavus įgaliojimus ir užsiregistravus mokesčių agentu atitinkamoje mokesčių institucijoje, visa korespondencija dėl jūsų paraiškos turi būti tvarkoma tiesiogiai Taxback. Bet kuris jūsų, kaip kliento, bandymas kontaktuoti tiesiogiai su mokesčių inspekcija, prieš tai nepasikonsultavus su Taxback, bus laikomas sutarties pažeidimu, jums vistiek bus taikomas atitinkamas paslaugos mokestis už visą mūsų paraiškos proceso metu atliktą darbą.


Pasirašydami ir užpildydami mūsų dokumentus, jūs:


Suprantate, jog Taxback su jums susisieks, jums pasinaudojus bet kuria internetine mokesčių skaičiuokle(ėmis). Jūs galite atsisakyti gauti bet kokią papildomą korespondenciją, parašydami el. paštu į unsubscribe@taxback.com.


Suprantate, kad gavus jūsų užpildytas ir pasirašytas formas, Taxback pateiks grąžinamos išmokos įvertinimą. Suprantate, kad Jūsų užpildytos dokumentacijos gavimas leidžia Taxback pateikti jūsų paraišką atitinkamai mokesčių institucijai. Norėdami atšaukti savo paraišką, jūs nedelsiant susisieksite su Taxback. Suprantate, kad nors Taxback dės visas įmanomas pastangas, kad jūsų paraiška būtų atšaukta, tai gali būti neįmanoma.


El. laiškai


Visi el. laiškai klientui bus siunčiami kliento registracijos metu pateiktu elektroninio pašto adresu. Taxback tikėsis, kad klientas užtikrins, jog jo/jos pašto dėžutėje būtų pakankamai vietos gauti visus laiškus ir kad klientas tikrins savo laiškus reguliariai - t. y. maždaug tris kartus per savaitę.


Minimalius mokestis


Taxback turi minimalų mokestį už kiekvieną mokesčių grąžinimo paraišką. Atitinkamas mokestis už kiekvieną mūsų mokesčių paslaugą yra nurodytas atitinkamoje mūsų svetainės skiltyje. Priklausomai nuo mokesčių šalies, iš kurios yra organizuojama grąžinama išmoka, grąžinamoms sumoms, viršijančioms minimalaus mokesčio sumą, taikomas procentinis mokestis. Norėdami gauti informacijos apie mokesčius, parašykite į fees@taxback.com. Taxback.com pateiks informaciją apie mokesčius už kiekvieną paraišką pagal mokesčių grąžinimo šalį.


Už papildomos pridėtinės vertės paslaugas, kurias Taxback teikia klientui, taikomi papildomi mokesčiai, siekiant padengti susijusias administracines ir valdymo išlaidas. Tokios papildomos paslaugos apima, bet neapsiriboja dokumentų išieškojimo, asmeninio numerio (pvz.. SSN, PPS, NIN, TFN) sutikrinimo, rezidento ir ne rezidento dokumetų organizavimo, esant poreikiui, paslaugas, ankstesnių deklaracijų pakeitimų paruošimą ir tam tikras apmokėjimo būdo pasirinkimo galimybes. Dėl informacijos apie įkainius už konkrečiu individualiu atveju suteiktas papildomas paslaugas, klientas turėtų kreiptis el. paštu į fees@taxback.com. Taxback suteiks informaciją apie mokesčius, taikomus kliento atveju.


Grąžinamos išmokos išdavimas


Taxback atsiųs grąžinamą išmoką klientui, kaip sutarta bendravimo su klientu eigoje.


Priklausomai nuo grąžintinų mokesčių, įprastas metodas yra banko pavedimu. Banko pavedimu gautos grąžinamos sumos gali būti išmokamos į klientų sąskaitą bet kuria jų pasirinkta valiuta. Klientai taip pat gali pasirinkti gauti grąžinamą išmoką čekiu, tačiau šiuo atveju Taxback negali garantuoti, kad čekis gali būti išduotas kliento pageidaujama valiuta. Klientai, norintys gauti savo mokesčių grąžinimą čekiu, turėtų mokesčių grąžinimo proceso metu kaip įmanoma anksčiau pranešti Taxback apie pageidaujamą valiutą.


Taxback susisieks su klientu, pasiūlydami įvairias mokėjimo galimybes ir šiame etape turėtų būti pateikti banko duomenys grąžinamosios išmokos pervedimui.


Taxback gavus pinigus iš mokesčių inspekcijos, paslaugos mokestis, taip pat ir reikiami valstybiniai mokesčiai bus atskaityti nuo klientui siunčiamos sumos. Vokietijos ir Olandijos mokesčių grąžinimo atveju, klientas mokės paslaugos mokestį ir reikiamus valstybinius mokesčius iš anksto ir mokesčių institucijos atsiųs čekį pilnai grąžinimo sumai tiesiogiai klientui.


Banko mokesčiai


Mokėjimo čekiu atveju, Taxback negali įtakoti įkainių už čekio išgryninimą, taikomų vietiniuose bankuose. Taxback sukūrė skirtingus mokėjimo metodus daugelyje rinkų, siekiant pasiūlyti klientui pasirinkimą. Taxback pagal galimybes informuoja klientą apie vietos bankų taikomus mokesčius. Taxback negali būti atsakingi už bet kokius vietos bankų mokesčių, valiutų kursų pakeitimus ar laikotarpį, per kurį bankas išgrynina čekį. Taxback taikys administravimo mokestį už papildomas išmokėjimo galimybes, reikalaujančias didelių administravimo išteklių. Taxback informuoja klientą apie siūlomą mokėjimo variantų pasirinkimą.


Taxback taikys taip vad. mokėjimo duomenų (Payment Options) procedūrą informacijai apie kliento mokėjimo būdo pasirinkimą gauti. Jei klientas neinformuoja apie savo pasirinktą mokėjimo būdą per šešis mėnesius, Taxback pasilieka teisę keisti Įgaliojimo skyriaus terminus ir taikyti juos savo nuožiūra, kol klientas susisiekia su Taxback.


Kai kurios klientui mokėtinos grąžinimo išmokos mokesčių administratoriaus nėra išduodamos čekio forma, pavyzdžiui, jos kompensuojamos sumažinant mokesčių arba kitus kliento finansinius įsipareigojimus. Tais atvejais, kai tokios mokėtinos grąžinimo išmokos organizuojamos Taxback, bendra kliento finansinė nauda, kylanti iš Taxback atlikto darbo, bus naudojama kaip pagrindas mokėtinam mokesčiui apskaičiuoti.


Taxback skaičiuoklė


Taxback skaičiuoklė yra tik įvertinimo įrankis. Ji turi būti naudojama išskirtinai tik tuo tikslu, kuriam yra skirta. Visi Taxback skaičiuoklių pateikti įvertinimai yra indikatoriai to, kas klientui gali priklausyti, remiantis kliento įvesta informacija. Galutinės klientui mokėtinos sumos priklausys nuo informacijos ir duomenų pateiktuose faktiniuose dokumentuose, prieinamos informacijos ir mokesčių inspekcijos sprendimo.


Komunikacija


Išskyrus atvejus, kai klientas pageidauja kitaip, Taxback informuos dabartinius ir ankstesnius klientus apie:
· visas naujas grąžinamas išmokas, į kurias jie gali turėti teisę, kai informacija tampa prieinama iš atitinkamų mokesčių institucijų;
· visas naujas paslaugas, kuriomis jie gali pasinaudoti su Taxback;
· visas naujas Taxback ir asocijuotų įmonių siūlomas paslaugas.


Terminų ir sąlygų pakeitimai


Kartais Taxback gali pakeisti ar papildyti šiuos Terminus ir sąlygas , atsiradus poreikiui. Apie tokius pakeitimus bus paskelbta interneto svetainės Terminų ir sąlygų skyriuje ir klientams patariama reguliariai jį tikrinti, norint gauti šiuos naujinimus.


Sutartis


Registracijos Taxback pateikimas internetu, paštu, ranka, faksu ar elektroniniu paštu yra kliento sutikimas su šiais Terminais ir sąlygomis, įskaitant jų pakeitimus.


Konfidencialumas ir duomenų tvarkymas


Taxback užtikrina, jog visa kliento informacija yra laikoma privačia ir konfidencialia. Informacija, surinkta raštu ir/ar žodžiu mokesčių deklaracijos pateikimo paslaugų tikslu gali būti naudojama Taxback vidaus audito tikslais ir pateikta atitinkamos mokesčių inspekcijos išorės audito tikslais. Atkreipkite dėmesį, jog visi mūsų skambučiai yra įrašomi mokymo ir informavimo tikslais.
Visi mums atsiųsti dokumentai tvarkomi pagal mūsų dokumentų valdymo sistemą, kuriai taikomas Taxback ISO 9001:2015 sertifikatas . Ši sistema buvo sukurta, siekiant sumažinti mūsų gaunamų popierinių dokumentų kiekį, kartu užtikrinant aukščiausius konfidencialumo ir atitikties teisės aktams standartus. Visą mūsų dokumentų valdymo strategiją galite perskaityti čia.


Ne tik paprašysime iš jūsų dokumentų ir informacijos, bet ir atliksime papildomus patikrinimus, kad patvirtintume jūsų tapatybę; šie papildomi patikrinimai apima patikrinimą dėl sankcijų ir kitų turimų informacijos šaltinių patikrinimus. Pateikdami prašymą naudotis „Taxback“ paslauga, jūs sutinkate, kad atliksime bet kokius papildomus patikrinimus, kuriuos laikome būtinais. Visi šie patikrinimai bus vykdomi laikantis Mūsų privatumo politikos.


Klientų užklausos


Jei klientas nori pasiteirauti apie bet kuriuo metu teikiamų paslaugų kokybę, kviečiame rašyti mums el.paštu į customerrelations@taxback.com. Mes garantuojame, jog į laišką bus atsakyta per 48 valandas.


SIM ir ATM kortelių paslaugos


Taxback griežtai laikosi SIM ir bankomatų kortelių paslaugų/produktų negrąžinimo politikos. Esant ypatingoms aplinkybėms, gali būti priimtas sprendimas dėl dalinio mokesčio grąžinimo.
Taxback visas SIM ir ATM korteles siunčia paštu, standartiniu pristatymu. Papildomas € 10/$ 6 mokestis taikomas, kai paštas turi būti siunčiamas specialiuoju pristatymu. Apytikslis pristatymo laikotarpis yra: 3 - 5 darbo dienos * Airijoje ir 10 - 12 dienų * tarptautiniams pristatymams - šie pristatymo terminai yra tik apytikslūs.


Mokesčių numerio paslaugos


Taxback veikia kaip agentas arba suteikia pagalbą klientui ruošiant ir teikiant paraiškas arba paslaugas, susijusias su mokesčių mokėtojo numeriais šiose šalyse: JAV, Australijoje, Kanadoje, Jungtinėje Karalystėje ir Naujojoje Zelandijoje.


Šios paslaugos apima, bet neapsiriboja: Darbdavio identifikavimo numeriu (EIN), individualiu mokesčių mokėtojo numeriu (ITIN), Australijos Verslo numeriu (ABN), mokesčių deklaracijų numeriu (TFN), Vidaus pajamų tarnybos numeriu (IRD numeris), Kanados socialinio draudimo numeriu (SIN), Kanados Individualiu mokesčių numeriu (ITN), Kanados Verslo numeriu (BN), Jungtinės Karalystės National Insurance Number (NIN) ir yra Taxback terminų ir sąlygų objektas.


Taxback negali paveikti: bet kurio kompetentingos institucijos priimto sprendimo; bet kokių prašymų dėl papildomos informacijos prieš baigiant paraiškos nagrinėjimo procesą; bet kokių mokesčių institucijų uždelsimo atvejų mokesčių deklaravimo procese, bet kokių atsakingų institucijų uždelsimo atvejų EIN, ITIN, NIN, ABN, TFN ar IRD procese; arba sprendimo atsisakyti ar suteikti EIN, ITIN, NIN ABN, TFN arba IRD registraciją.


Įkainiai už mūsų mokesčių mokėtojo numerio paslaugas išvardinti mokesčių skyriuje Taxback interneto svetainėje. Taxback pasilieka teisę keisti įkainius, remiantis tam tikrais reklaminiais pasiūlymais ar papildomų paslaugų atveju (pvz. kompleksinės paraiškos - kai klientas pasirenka pirkti mokesčių numerio ir mokesčių deklaravimo paslaugas kartu). Norėdami daugiau informacijos apie mokesčius, rašykite el. paštu, adresu: fees@taxback.com


Visi įkainiai už mokesčių numerius kliento sumokami prieš pateikiant prašymą atitinkamai institucijai. Kai klientas sutinka su terminais ir sąlygomis, pateikia registraciją(as) ir sumoka Taxback paslaugos mokestį, klientas įgalioja Taxback pateikti pasirinktos paslaugos paraišką. Jei klientas kreipėsi arba įgaliojo kitą paslaugų teikėją, fizinį ar juridinį, atlikti tas pačias paslaugas, prieš arba po kreipimosi į Taxback, su arba be jo/jos žinios - nepaisant to, jog klientas gavo mokesčių mokėtojo numerį kitaip nei su Taxback pagalba, paslaugos mokestis yra negrąžinamas ir bus naudojamas išlaidoms, susijusioms su mokesčių paraiškos pateikimu, padengti.


Jei po registracijos mokesčių numerio paslaugoms su Taxback, pageidaujate atsiimti savo prašymą ir paraiška nebuvo pateikta atitinkamoms institucijoms, yra taikomas administravimo mokestis ir visi bankų įkainiai už likusio mokesčio grąžinimą turi būti kliento sąskaita. Tuo atveju, kai Taxback jau pateikė paraišką užsakovo vardu, mokestis yra negrąžinamas.


*Taxback neatsako už pristatymo problemas ar nepristatymą.