Toggle

Warunki korzystania z karty Prepaid MasterCard®

Korzystanie z karty Prepaid MasterCard


Z zastrzeżeniem ograniczeń podanych poniżej, z karty Prepaid MasterCard można korzystać w większości miejsc oznaczonych logo MasterCard, m.in. w sklepach, restauracjach, online i przez telefon. Przed użyciem karty Prepaid MasterCard należy upewnić się, że są na niej środki wystarczające do realizacji transakcji. Nie można korzystać z karty po upływie jej terminu ważności. Prosimy mieć na uwadze, że nie należy korzystać z karty Prepaid MasterCard w punktach, w których autoryzacja nie odbywa się drogą elektroniczną. Karta Prepaid MasterCard nie jest kartą kredytową i nie jest w żaden sposób powiązana z Twoim kontem bankowym. Środki zgromadzone na karcie nie są oprocentowane. Instytucją wydającą kartę jest Prepaid MasterCard, managerem programu jest Prepaid Financial Services Limited z siedzibą w Wielkiej Brytanii, a dostawcą karty Prepaid MasterCard jest taxback.com.


Uzyskanie i aktywacja karty Prepaid MasterCard


Otrzymasz swoją kartę w ciągu 5-7 dni od zgłoszenia i dokonania za nią zapłaty. Należy podpisać kartę na specjalnym pasku na odwrocie karty Prepaid MasterCard gdy tylko ją otrzymasz. Nasz konsultant zadzwoni do Ciebie, aby przekazać instrukcje dotyczące uzyskania kodu PIN, aktywacji karty oraz przekazania na nią pieniędzy. Możesz także zapoznać się z sekcją “Zasilanie karty Prepaid MasterCard" poniżej. Aktywując swoją kartę Prepaid MasterCard akceptujesz niniejsze warunki korzystania z karty.


Zasilanie karty Prepaid MasterCard


Twoja karta może być zasilana wyłącznie przelewem bankowym po otrzymaniu przez nas zaksięgowanej wpłaty. Twój pracodawca może również przelewać Twoje wynagrodzenie na kartę. Inne opcje zasilania karty mogą być udostępnione w przyszłości. Poinformujemy Cię pocztą elektroniczną jeśli i kiedy nowa opcja zostanie dodana.


Korzystanie z karty Prepaid MasterCard


Szczegółowe instrukcje jak korzystać z karty Prepaid MasterCard można znaleźć na naszej stronie internetowej. Należy przestrzegać tych instrukcji korzystając ze swojej karty Prepaid MasterCard. Wartość dokonanych transakcji będzie odejmowana natychmiast po ich realizacji od stanu Twoich środków na karcie. Wszelkie właściwe opłaty będą również odejmowane, gdy tylko staną się należne.* Jeśli na karcie Prepaid MasterCard w momencie transakcji nie będą znajdowały się środki wystarczające do pokrycia kwoty transakcji i ewentualnych opłat, transakcja zostanie odrzucona. Karta Prepaid MasterCard może być używana wyłącznie w punktach, które przeprowadzają autoryzację drogą elektroniczną. Transakcje bez autoryzacji są odrzucane.


Anulowanie i wygaśnięcie karty Prepaid MasterCard


Zgodnie z prawem, masz prawo do zwrotu karty Prepaid MasterCard w ciągu 14 dni od momentu zapłacenia za nią, bez ponoszenia opłaty za zwrot. Na mocy niniejszych warunków korzystania z karty, masz również prawo zwrócić swoją kartę Prepaid MasterCard kiedykolwiek po upływie wspomnianego wcześniej 14-dniowego okresu. Gdy Twoja karta Prepaid MasterCard zostaje anulowana, oznacza to natychmiastowe jej zablokowanie i brak możliwości dalszego użycia. Nie będziesz miał prawa do uzyskania zwrotu pieniędzy, które już zostały wydane podczas transakcji autoryzowanych lub oczekujących, czy też zwrotu jakichkolwiek opłat z tytułu korzystania z karty Prepaid MasterCard do momentu jej anulowania lub wygaśnięcia. Możesz dokonać anulowania karty Prepaid MasterCard wysyłając do nas email na adres info@tbgpayments.com.


Dla całkowitego bezpieczeństwa prosimy przeciąć swoją kartę Prepaid MasterCard w pół poprzez pole podpisu i pasek magnetyczny, tak aby chip elektroniczny również został przecięty. Następnie wyślij ją na adres BAU Department, Prepaid Financial Services Ltd, Debello House, 14-18 Heddon Street, Mayfair, London, W1B 4DA wraz z wydrukiem Twojego emaila z prośbą o anulowanie karty. Gdy otrzymamy przesyłkę od Ciebie, będziemy mogli dokonać zwrotu pozostałych na karcie środków.


Jeśli anulujesz swoją kartę Prepaid MasterCard, gdy wszystkie transakcje i opłaty zostaną przetworzone, wszelkie pozostałe środki zostaną Ci zwrócone (sprawdź sekcję "Twoje prawo do zwrotu" poniżej, aby uzyskać więcej informacji). Zostanie naliczona opłata administracyjna*, chyba że zdecydujesz się przekazać środki na inną kartę Prepaid MasterCard wydaną przez nas, lub też karta została anulowana w ciągu 14 dni od jej zakupu. Możemy również anulować Twoją kartę Prepaid MasterCard w trybie natychmiastowym, jeśli wystąpi podejrzenie oszustwa, nadużycia, lub inna obawa związana z bezpieczeństwem, czy też będzie obligowało nas do tego prawo. Jeśli to nastąpi, zostaniesz poinformowany o tym fakcie, tak szybko jak tylko będzie to możliwe, lub będzie nam wolno po podjęciu tych kroków. W tych okolicznościach musisz w ciągu 3 miesięcy od otrzymania powiadomienia o anulowaniu karty, poinformować nas, co powinniśmy zrobić z pozostałymi na karcie środkami.


Twoja karta Prepaid MasterCard będzie ważna przez 24 miesiące. Kiedy termin ważności karty minie możemy automatycznie wysłać do Ciebie nową kartę, jeśli w ciągu 3 miesięcy przed jej wygaśnięciem korzystałeś z niej i są na niej środki. Wszelkie środki na wygasłej karcie Prepaid MasterCard będą automatycznie przekazane na nową kartę. Nowa karta wiąże się z opłatą*. Jeśli Twoja karta wygasła, a nie otrzymałeś nowej, prosimy o kontakt w tej sprawie. Jeśli nowa karta nie zostanie wydana w ciągu 6 miesięcy od wygaśnięcia poprzedniej, taxback.com będzie miał prawo zachować w pełni środki na karcie.


Bezpieczeństwo karty Prepaid MasterCard


Kartę Prepaid MasterCard należy traktować jak gotówkę. Jeśli zostanie zgubiona lub skradziona, możesz stracić część lub całość swoich pieniędzy na karcie, w taki sam sposób, jak gdybyś zgubił portfel z gotówką w środku. Dlatego też konieczne jest dopilnowanie, aby Twoja karta Prepaid MasterCard była bezpieczna i nie zezwalanie nikomu innemu na korzystanie z niej. Nikomu nie wolno ujawniać swojego kodu PIN. Nie zapisuj go także w żadnym miejscu. W żadnym wypadku nie udostępnimy go innej osobie i Ty również nie powinieneś.


Doradzamy, aby regularnie sprawdzać stan środków na karcie za pośrednictwem naszej strony. Saldo środków i ostatnio zrealizowane transakcje są dostępne online w każdej chwili.


W sytuacji gdy zgubisz swoją kartę Prepaid MasterCard, lub zostanie skradziona, czy też podejrzewasz, że była używana przez inną osobę musisz poinformować nas o tym fakcie natychmiast drogą telefoniczną na numer telefonu +44 (0)207 125 0321, co pozwoli nam na zablokowanie Twojej karty Prepaid MasterCard. W sytuacji zagubienia, kradzieży, lub nieuprawnionego użycia przez inną osobę bez Twojej zgody, możesz być zmuszony do pokrycia części strat, do racjonalnej sumy wszelkich poniesionych strat. Jeśli Twoja karta Prepaid MasterCard zostanie użyta bezprawnie, ale za Twoją zgodą, najprawdopodobniej WSZELKIE poniesione straty obciążą Ciebie. Nie będziesz jednak odpowiedzialny za straty powstałe po poinformowaniu nas o zgubieniu lub kradzieży karty pod warunkiem, że potwierdzisz zaistniały fakt pisemnie w ciągu 7 dni.


Jeśli po zgłoszeniu zagubienia karty Prepaid MasterCard zostanie ona odnaleziona, nie wolno już z niej korzystać. Przetnij swoją kartę Prepaid MasterCard w pół poprzez pole podpisu i pasek magnetyczny, tak aby chip elektroniczny również został przecięty.


Jeśli poprosisz nas o to, zbadamy każdą kwestionowaną transakcję lub nieuprawnione użycie Twojej karty Prepaid MasterCard. Możemy wtedy potrzebować dodatkowych informacji i współpracy z Twojej strony. Jeśli nie udzielisz ich nam, zwrot może nie zostać Ci przyznany.


Możemy dokonać zwrotu kwoty każdej transakcji, która w drodze dochodzenia okaże się być nieautoryzowana przez Ciebie, pod warunkiem, że zachowałeś swoją kartę Prepaid MasterCard oraz kod PIN bezpieczny, nie działałeś w sposób nierozsądny, czy noszący znamiona oszustwa. Jednakże, jeśli w drodze dochodzenia okaże się, że którakolwiek kwestionowana transakcja była autoryzowana przez Ciebie, lub też karta Prepaid MasterCard czy PIN nie były przechowywane w sposób bezpieczny, kwota transakcji nie zostanie zrefundowana. Zostaniesz również obciążony opłatą administracyjną (więcej informacji na temat opłat w sekcji 11).


Twoja odpowiedzialność


W przypadku użycia karty Prepaid MasterCard w sposób sprzeczny z niniejszymi warunkami, lub w sytuacji noszącej znamiona oszustwa, zastrzegamy sobie prawo obciążenia posiadacza karty wszelkimi racjonalnymi kosztami, które zostaną poniesione w celu powstrzymania dalszego użycia karty, oraz wszelkimi należnościami wynikłymi z jej użycia.


Nasza odpowiedzialność


Podobnie jak w przypadku innych kart płatniczych, nie możemy zagwarantować, że punkt sprzedaży zaakceptuje Twoją kartę Prepaid MasterCard, a także, że my dokonamy autoryzacji każdej transakcji. Powodem tego mogą być problemy natury technicznej, sytuacja poza naszą racjonalną kontrolą, lub podejrzenie nadużycia. Zgodnie z powyższym, nie ponosimy odpowiedzialności w sytuacji, gdy dany punkt sprzedaży odmówi zaakceptowania Twojej karty Prepaid MasterCard, lub gdy Twoja transakcja nie otrzyma autoryzacji, czy też Twoja karta zostanie anulowana lub zawieszona. Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, nie ponosimy odpowiedzialności za żadne bezpośrednie i pośrednie szkody, które mogły wyniknąć z całkowitej bądź częściowej niemożności skorzystania z karty Prepaid MasterCard, lub też jej użycia przez stronę trzecią.


Twoje prawo do zwrotu


Możesz domagać się zwrotu środków na Twojej karcie Prepaid MasterCard, pod warunkiem, że znajduje się na niej co najmniej £10.00 (lub równowartość w dolarach amerykańskich bądź Euro, w zależności od waluty karty). W tym celu, prosimy o email na adres info@tbgpayments.com z prośbą o zwrot i potwierdzeniem, że Twoja karta została zniszczona poprzez przecięcie. Realizując Twój zwrot, zostanie pobrana opłata (więcej informacji o opłatach znajdziesz w sekcji 11).


Wyślemy do Ciebie czek na ostatni przedstawiony nam adres, lub zrealizujemy przelew na konto bankowe wskazane przez Ciebie. Jednakże, abyśmy mogli dopełnić naszych prawnych zobowiązań, możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje przed realizacją zwrotu.


Zmiany w niniejszych warunkach korzystania z karty


Możemy wprowadzać zmiany w tych warunkach w każdym momencie. Aktualna wersja warunków korzystania z karty Prepaid MasterCard zawsze będzie dostępna na naszej stronie internetowej. Jeśli uznamy, że wprowadzana zmiana jest istotna, wyślemy do Ciebie e-mail i/lub wiadomość SMS i/lub list przynajmniej 30 dni przed wejściem zmian w życie, chyba że wprowadzenie zmiany jest wymagane w pilniejszym trybie co może być spowodowane wymogami prawa lub innym ważnym powodem.Jeśli jakakolwiek taka zmiana będzie dla Ciebie znacząco niekorzystna, możemy na Twoją prośbę anulować Twoją kartę Prepaid MasterCard zgodnie z naszą polityką zwrotów (patrz sekcja nr 9 powyżej). W takich okolicznościach nie zostanie pobrana opłata związana ze zwrotem.*


Opłaty


Korzystanie z karty Prepaid MasterCard w bankomatach może wiązać się z opłatami, prowizjami i regulacjami danego bankomatu lub instytucji finansowej czy stowarzyszenia. Jeśli zdecydujemy o podniesieniu lub wprowadzeniu jakichkolwiek nowych opłat, powiadomimy Cię o tym poprzez email, wiadomość SMS lub drogą pocztową przynajmniej 30 dni przed wejściem zmian w życie. Autoryzacja będzie wymagana dla każdej transakcji i w momencie jej dokonywania. W mało prawdopodobnym przypadku, gdy z jakiegokolwiek powodu transakcja dojdzie do skutku pomimo niewystarczających dla tej transakcji środków na karcie Prepaid MasterCard, zaistniały niedostatek środków zostanie zwrócony przez posiadacza karty, chyba że będzie on wynikał z błędu pracownika punktu sprzedaży gdzie karta została użyta. W takiej sytuacji możemy starać się o odzyskanie kwoty niedostatku od punktu sprzedaży. Posiadacz karty wyraża zgodę, aby po poinformowaniu go o zaistniałym niedostatku został obciążony jego wysokością. Możemy pobrać kwotę niedostatku z którejkolwiek innej karty Prepaid MasterCard, którą posiadasz u nas, poprzez jakąkolwiek inną formę płatności, którą możesz wskazać w tej sytuacji, lub z wszelkich środków, które możesz wpłacić w późniejszym czasie na swoją kartę, czy dodatkowe karty zamówione przez Ciebie. Do momentu pokrycia niedostatku możemy zawiesić Twoją kartę Prepaid MasterCard i wszelkie dodatkowe karty Prepaid MasterCard związane z Tobą. Aby uzyskać pełną informację na temat opłat prosimy odwiedzić naszą sekcję najczęściej zadawanych pytań.


Twoje dane


Posiadacz karty jest zobowiązany do powiadomienia nas niezwłocznie o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych takich jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres email. Jeśli będziemy kontaktować się z Tobą w związku z Twoją kartą Prepaid MasterCard np. aby powiadomić, że karta została anulowana, albo w celu przekazania Ci zwrotu środków w formie czeku, będziemy korzystać z ostatnich danych kontaktowych, które otrzymaliśmy od Ciebie. Każdy email lub wiadomość SMS wysłana do Ciebie będzie traktowana jako otrzymana w momencie jej wysłania przez nas. Nie bierzemy odpowiedzialności w sytuacji, gdy Twoje dane kontaktowe zmieniły się, o czym nie zostaliśmy powiadomieni.


Ochrona danych osobowych


Dokonując zakupu karty Prepaid MasterCard poprzez naszą stronę internetową oraz korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zgodnie z naszą Polityką Prywatności. Możesz wyrazić sprzeciw wobec otrzymywania od nas wszelkich treści promocyjnych. Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe posiadane przez nas. W celu uzyskania wglądu w swoje dane osobowe konieczne jest uiszczenie opłaty administracyjnej. Jeśli chcesz uzyskać wgląd w swoje dane osobowe możesz skontaktować się z nami w jeden z wybranych sposobów wskazanych w sekcji dotyczącej komunikacji poniżej (nr 16).


Polityka Prywatności


Dane osobowe, które są uzyskiwane podczas zakupu karty Prepaid MasterCard będą przetwarzane przez nas, naszego wystawcę karty Prepaid MasterCard oraz inne podmioty (w imieniu tego wystawcy) w celu prowadzenia Twojej karty Prepaid MasterCard, a także przetwarzania transferu środków i przeprowadzania transakcji. My, lub inne podmioty możemy kontaktować się również z Tobą, aby poinformować o usługach, które naszym zdaniem mogą być dla Ciebie interesujące, chyba, że poinformujesz nas wcześniej, że nie wyrażasz na to zgody. Zobowiązujemy się zapewnić właściwe techniczne oraz operacyjne środki bezpieczeństwa, aby przetwarzane dane osobowe były poufne i bezpieczne. Masz prawo do wglądu w swoje dane osobowe posiadane przez nas, informowania nas o zmianach w tych danych, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania wysyłając email na adres info@tbgpayments.com.


Spory ze sprzedawcami


Jeśli jesteś w sporze związanym z zakupem dokonanym kartą Prepaid MasterCard, spór ten należy prowadzić z podmiotem, od którego zakup dóbr lub usług został dokonany. Nie bierzemy odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, legalność, czy jakikolwiek inny aspekt jakichkolwiek dóbr lub usług zakupionych kartą Prepaid MasterCard. Należy pamiętać, że po użyciu karty Prepaid MasterCard do dokonania transakcji zakupu, nie mamy możliwości zatrzymać tej transakcji.Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące swojej karty Prepaid MasterCard, napisz do nas na adres info@tbgpayments.com. Zajmiemy się Twoim zapytaniem niezwłocznie. Jeśli nie chcesz korzystać z poczty elektronicznej możesz wybrać naszą infolinię (UK) +44 203 364 5389, (Irlandia) +353 1 887 1926, (Kanada) +1 855 863 5444 lub (USA) +1 855 735 7347. Koszt połączenia z sieci komórkowych i spoza Wielkiej Brytanii zależy od operatora.


Reklamacje


Program Prepaid MasterCard jest prowadzony przez Prepaid Financial Services Ltd. Jeśli nie jesteś zadowolony z jakiegokolwiek powodu ze swojej karty Prepaid MasterCard, lub ze sposobu w jaki jest prowadzona, napisz do nas na info@tbgpayments.com, abyśmy mogli rozpatrzyć zaistniałe okoliczności. Dołożymy wszelkich starań, aby zażalenia były rozpatrywane szybko i sprawiedliwie. Wszelkie nierozstrzygnięte zażalenia, lub też rozpatrzone na Twoją niekorzyść możesz przekazać do brytyjskiej instytucji Financial Ombudsman Service z siedzibą w South Quay Plaza, 183 Marsh Wall, London E14 9SR, od której uzyskasz bezpłatną pomoc. Telefon: 0845 080 1800 lub +44 (0)20 7964 1000 (spoza Wielkiej Brytanii), e-mail: enquiries@financial-ombudsman.org.uk.


Odszkodowanie


Karta Prepaid MasterCard to produkt płatności elektronicznych i chociaż jest regulowana przez Financial Services Authority, nie jest objęta ochroną programu Financial Services Compensation Scheme. Nie ma innego programu ochrony, który pokryłby ewentualne straty związane z kartą Prepaid MasterCard. Decydując się na posiadanie środków na karcie w wysokości ponad £1,000.00, rozumiesz i akceptujesz ryzyko związane z posiadaniem tak dużej kwoty pieniędzy. Oznacza to, że w mało prawdopodobnej sytuacji gdyby Prepaid Financial Services Limited stał się niewypłacalny, Twoje środki na karcie staną się bezwartościowe i bezużyteczne, a co za tym idzie możesz stracić swoje pieniądze.


Przeniesienie


Zastrzegamy sobie prawo do przeniesienia w każdym momencie praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków korzystania z karty Prepaid MasterCard na inną firmę, za uprzednim powiadomieniem na co najmniej 30 dni przed zmianą. W takim przypadku Twoje prawa nie ulegną zmianom. Nie możesz przekazać swoich praw.


Przekazanie środków na nową kartę Prepaid MasterCard wydaną przez inny bank


Możemy przekazać w każdym momencie Twoje niewykorzystane środki na nową kartę Prepaid MasterCard dostarczoną przez innego wystawcę. Uprzednio wyślemy do Ciebie email i/lub wiadomość SMS i/lub list, na co najmniej 30 dni przed wejściem w życie nowych warunków korzystania z karty Prepaid MasterCard. Jeśli nie poinformujesz nas w ciągu powyższego okresu 30 dni, że nie chcesz nowej karty Prepaid MasterCard od nowego wystawcy, wyrażasz zgodę abyśmy automatycznie przekazali niewykorzystane środki z Twojej karty Prepaid MasterCard na nową kartę Prepaid MasterCard dostarczoną przez nowego wystawcę.


Obowiązujące prawo


Wszelka komunikacja z Tobą będzie odbywać się w języku angielskim. Niniejsze warunki korzystania z karty Prepaid MasterCard będą interpretowane zgodnie z angielskim prawem i podlegać wyłącznej jurysdykcji angielskich sądów.