Toggle

Warunki Wspolpracy

Warunki korzystania z usług Taxback
Informacje prawne i warunki korzystania

Taxback jest nazwą handlową używaną przez Taxback.Inc, z siedzibą w Chicago, USA oraz Taxback Returns Ltd., Kilkenny, Irlandia oraz jej spółkę nadrzędną Taxback z siedzibą w Irlandii oraz przez wszystkie im podległe firmy i przedstawicielstwa.


Zgadzając się na niniejsze Warunki, zapewniamy, że Twoje dane osobowe są chronione, zgodnie z opisem w naszym Polityka prywatności.


Nasza gwarancja


Taxback gwarantuje, że dokona wszelkich starań w celu dokonania zwrotu nadpłaty podatku dochodowego dla osób, które pracowały w jakimkolwiek kraju wymienionym na stronie www.taxback.com
Taxback dokona zwrotu podatku na najwyższą, możliwą do odzyskania kwotę, w oparciu o aktualne przepisy prawa podatkowego danego kraju oraz o dokumenty dostarczone przez klienta.
Jeżeli zajdą jakiekolwiek zmiany w prawie podatkowym kraju, z którego odzyskiwany jest podatek, lub w interpretacji lub implementacji zasad i prawa przez władze podatkowe tego kraju, Taxback zobowiązuje się do zrealizowania zwrotu podatku w wysokości dozwolonej przez prawo. Ostateczną decyzję o wysokości nadpłaty bądź niedopłaty podatku podejmują Władze Podatkowe danego kraju.
Taxback przekaże zwrot tak szybko, jak to możliwe. Wpływ na to ma termin dostarczenia przez klienta wymaganych dokumentów oraz efektywność rozpatrywania aplikacji przez urząd skarbowy.


Wyjątki dotyczące naszej odpowiedzialności za zwrot podatku


Taxback nie bierze odpowiedzialności za zwrot podatku jeżeli:
• klient przekazał informacje, które są fałszywe, nieścisłe, błędne, niewystarczające lub mylące w jakimkolwiek znaczeniu;
• klient otrzymał już zwrot podatku;
• klient ubiegał się już o zwrot podatku, we własnym zakresie lub korzystając z pomocy osoby trzeciej, osoby prywatnej lub firmy;
• klient jest dłużny pieniądze władzom podatkowym;
• władze podatkowe są w posiadaniu innych informacji niż te, które zostały przekazane przez klienta;
• zgodnie z informacjami posiadanymi przez władze podatkowe klientowi nie przysługuje zwrot podatku. Jeśli zgodnie z prawem istnieje możliwość odwołania się od takiej decyzji, takie kroki zostaną podjęte przez Taxback, jeśli informacje przekazane przez klienta pozwolą na to.
Taxback zrobi wszystko, co możliwe, by pomóc klientowi w rozwiązaniu takich spraw, pod warunkiem przekazania przez klienta wszystkich wymaganych informacji.


Zastrzegamy sobie prawo do odrzuceniawniosków, co do których możemy mieć uzasadnione podejrzenia, że mogą w sposób zamierzony lub niezamierzony naruszać jakiekolwiek obowiązujące prawo lokalne, stanowe, federalne lub międzynarodowe.


Pełnomocnictwo


W momencie podpisania przez klienta Pełnomocnictwa upoważniającego Taxback do przeprowadzenia procedury zwrotu w jego imieniu, klient zgadza się na zapłacenie prowizji należnej Taxback za zorganizowanie zwrotu podatku. Jeśli klient podpisał Pełnomocnictwo upoważniając Taxback do przeprowadzenia procedury zwrotu podatku, a jednocześnie ubiegał się o ten sam zwrot podatku lub upoważnił do tego osobę trzecią (osobę prywatną lub firmę), wiedząc o tym lub nie zdając sobie z tego sprawy, zobowiązuje się do zapłacenia prowizji Taxback za przeprowadzenie procedury zwrotu podatku, nawet jeśli klient otrzyma zwrot podatku w inny sposób, niż za pośrednictwem Taxback.
Jeżeli zagraniczny urząd skarbowy wyśle czek ze zwrotem podatku bezpośrednio do klienta, z pominięciem Taxback, klient nadal zobowiązany jest do uiszczenia wpłaty z tytułu prowizji na rzecz Taxback za wykonaną usługę.
Jeżeli klient nie zapłaci należnej prowizji, zgodnie z punktem 8 na zasadzie dobrowolności lub na prośbę Taxback, Taxback zastrzega sobie prawo do:
1. Podjęcia czynności prawnych w celu ściągnięcia należnej prowizji od klienta
2. Opublikowania nazwiska klienta w lokalnej prasie jako dłużnika, a także na stronie internetowej Taxback i w innych mediach, jeżeli prowizja nie zostanie wpłacona w określonym terminie.
3. Poinformować odpowiednie instytucje finansowe w kraju klienta o zadłużeniu wobec firmy Taxback.
Po dokonaniu autoryzacji i zarejestrowaniu Taxback jako Twojego agenta podatkowego, wszelka korespondencja dotycząca Twojego wniosku musi być prowadzona przez Taxback. Wszelkie czynności podjęte przez Ciebie, klienta, w celu kontaktu z urzędem skarbowym stanowią naruszenie niniejszej umowy, a Taxback zachowuje prawo do należnej prowizji za pracę wykonaną w procesie aplikacji.
Poprzez podpisanie i uzupełnienie naszej dokumentacji:
Rozumiesz, że Taxback skontaktuje się z Tobą po skorzystaniu z kalkulatora zwrotu podatku online. Możesz zrezygnować z otrzymywania dalszej korespondencji wysyłając email na adres unsubscribe@taxback.com.
Rozumiesz, że Taxback przeprowadzi kalkulację zwrotu po otrzymaniu wypełnionych i podpisanych formularzy. Rozumiesz, że otrzymanie kompletnej dokumentacji upoważnia Taxback do złożenia aplikacji we właściwym urzędzie skarbowym. Jeżeli zechcesz zrezygnować ze składania aplikacji, poinformujesz o tym Taxback niezwłocznie. Rozumiesz, że pomimo tego, iż Taxback dołoży wszelkich starań, aby odwołać Twoją aplikację, może okazać się to niemożliwe.


Wiadomości e-mail


Wszystkie wiadomości będą wysyłane na adres email podany przez klienta w czasie rejestracji. Taxback oczekuje, iż klient upewni się, że w jego skrzynce mailowej znajduje się wystarczająca ilość wolnego miejsca, by otrzymywać wiadomości, a także, że regularnie sprawdza swoją pocztę email, co oznacza około 3 razy w tygodniu.


Opłata minimalna


Taxback ustala minimalną prowizję pobieraną od każdego wniosku o zwrot podatku. Odpowiednia opłata za każdą z naszych usług podatkowych jest wymieniona w odpowiedniej sekcji naszej witryny. W zależności od kraju, z którego odzyskiwana jest nadpłata podatku, w sytuacji, gdy wysokość zwrotu przekracza wysokość prowizji minimalnej, stosowana jest prowizja procentowa, uzależniona od wysokości zwrotu. W celu uzyskania informacji na temat prowizji prosimy o wysłanie email na: fees@taxback.com. Taxback przekaże informacje dotyczące wysokości prowizji za złożenie wniosku w danym kraju.
Za dodatkowe usługi wykonywane przez Taxback na rzecz klienta zostanie pobrana dodatkowa prowizja pokrywająca jedynie koszty administracyjne. Usługi te obejmują, lecz nie ograniczają się do odzyskiwania dokumentów, weryfikacji numerów podatkowych (m.in. SSN, PPS, NIN, TFN), pozyskania dokumentów poświadczających rezydenturę lub nierezydenturę, jeśli to konieczne, przygotowania korekt wcześniej złożonych zeznań podatkowych i dokonania płatności z tytułu zwrotu. W celu uzyskania informacji dotyczącej wysokości opłat za dodatkowe usługi wykonane w konkretnym przypadku, klient powinien wysłać email na fees@taxback.com .Taxback przekaże informację dotyczącą prowizji mających zastosowanie w przypadku klienta.


Przekazanie zwrotu


Taxback przekaże należne klientowi pieniądze zgodnie z ustaleniami z klientem.
W zależności od zwrotu podatku standardowa metoda to przelew bankowy. Zwroty podatku, które otrzymujemy przelewem bankowym mogą zostać przekazane klientowi w dowolnej walucie. Klienci mogą również wybrać możliwość otrzymania zwrotu podatku w formie czeku, jednakże Taxback nie może zagwarantować, że czek zostanie wydany w preferowanej przez klienta walucie. Klienci, którzy chcą otrzymać zwrot podatku czekiem powinni powiadomić Taxback o walucie, w której chcą otrzymać czek jak najwcześniej. Taxback skontaktuje się z klientem po otrzymaniu zwrotu podatku, aby zaoferować różne formy płatności, a klient powinien podać dane swojego konta bankowego w celu zrealizowania przelewu.
Taxback skontaktuje się z klientem w celu przedstawienia różnych form płatności i na tym etapie klient winien nam udostępnić swoje dane bankowe potrzebne do zrealizowania transferu bankowego.
W momencie otrzymania przez Taxback pieniędzy z urzędu skarbowego, od kwoty zwrotu przyznanej klientowi zostanie potrącona należna Taxback prowizja plus ewentualnie należny podatek.
W przypadku zwrotu nadpłaty podatku z Niemiec i Holandii, klient zobowiązany jest wpłacić prowizję i należny podatek z góry, gdyż pełny zwrot zostanie wysłany przez niemieckie władze podatkowe bezpośrednio do klienta.


Opłaty bankowe


Taxback nie ma kontroli nad prowizjami pobieranymi przez lokalne banki za realizację czeków. Taxback oferuje różne formy płatności dla różnych grup klientów tak, by klient miał wybór. Taxback poinformuje klienta, w miarę swoich możliwości, jakie są prowizje stosowane przez banki lokalne. Taxback nie bierze odpowiedzialności za zmiany prowizji w bankach lokalnych, kursy walut stosowane przez banki oraz czas oczekiwania na spieniężenie czeku wymagany przez bank. Taxback pobierze prowizję administracyjną za skorzystanie przez klienta z innych form płatności, które są w rzeczywistości bardzo kosztowne. Taxback poinformuje klienta kiedy jest możliwość wyboru opcji płatności.


Taxback dołoży wszelkich starań, aby klient dokonał wyboru opcji płatności. Jeśli klient nie dokona wyboru opcji płatności w ciągu 6 miesięcy Taxback zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Upoważnienia i postąpi według uznania do momentu ponownego kontaktu klienta z Taxback.


Niektóre przysługujące zwroty podatku nie są przekazywane przez władze podatkowe w formie czeku, na przykład są refundowane w postaci zmniejszenia zobowiązań podatkowych lub innych zobowiązań finansowych klienta. W przypadku, gdy takie refundacje zorganizowane zostaną przez Taxback, wysokość zwrotu szacowana do obliczenia prowizji należnej Taxback zostanie zwiększona o te refundacje.


Kalkulator szacowania wysokości zwrotu — Taxback


Kalkulator Taxback jest jedynie narzędziem szacującym wysokość zwrotu. Powinien być używany wyłącznie w celu, do którego został przeznaczony. Wszystkie oszacowania dokonane przy użyciu kalkulatorów internetowych dostępnych na stronie internetowej Taxback są jedynie wskaźnikiem, jak wysoki zwrot przysługuje klientowi w oparciu o dane wprowadzone przez niego. Ostateczne oszacowanie kwot przysługującego zwrotu uzależnione będzie od danych wskazanych na dostarczonych dokumentach, dostępnych informacjach oraz decyzji podjętej przez urząd skarbowy.


Powiadomienia


Jeżeli klient nie zgłosi sprzeciwu lub innego żądania, Taxback poinformuje obecnych i wcześniejszych klientów o:
• wszystkich zwrotach, do których mogą mieć prawo w momencie, gdy takie informacje zostaną udostępnione przez właściwe władze podatkowe;
• wszystkich nowych usługach oferowanych przez Taxback, z których mogą skorzystać;
• wszystkich nowych usługach oferowanych przez Taxback i firmy współpracujące.


Zmiany warunków współpracy


Od czasu do czasu Taxback może wprowadzać zmiany w niniejszych warunkach, jeżeli zajdzie taka konieczność. Zmiany takie będą natychmiast aktualizowane na stronie internetowej Warunki współpracy natomiast klient proszony jest o regularne sprawdzanie ewentualnych zmian.


Umowa


Rejestracja w Taxback poprzez stronę internetową, listownie, osobiście, poprzez faks lub email stanowi akceptację niniejszych warunków (oraz ich ewentualnych zmian) przez klienta.


Poufność i przechowywanie danych


Taxback zapewnia, że wszystkie dane klientów są przechowywane jako prywatne i tajne. Informacje na temat klientów, zarówno te zgromadzone w formie pisemnej, jak również te przekazane pracownikom firmy ustnie, mogą i będą używane przez Taxback w trakcie wewnętrznych i zewnętrznych kontroli firmy. Informujemy, że wszystkie nasze rozmowy są nagrywane w celach szkoleniowych oraz informacyjnych.
Wszystkie dokumenty przesyłane do nas są traktowane zgodnie z naszym systemem zarządzania dokumentami, który obejmuje certyfikat ISO 9001:2015 . System ten został zaprojektowany w taki sposób, aby zredukować ilość otrzymywanego papieru zapewniając przy tym najwyższe standardy poufności i zgodności podatkowej. Możesz przeczytać naszą politykę zarządzania dokumentami w całości klikając tutaj..


Oprócz zażądania od Twojej dokumentacji i informacji, przeprowadzimy dodatkowe kontrole w celu zweryfikowania Twojej tożsamości, te dodatkowe kontrole obejmują, ale nie ograniczają się do sprawdzenia sankcji oraz sprawdzenia innych dostępnych źródeł informacji. Składając wniosek o skorzystanie z usługi Taxback wyrażasz zgodę na przeprowadzenie przez nas dodatkowych kontroli, które uznamy za stosowne. Wszystkie takie kontrole będą przeprowadzane zgodnie z naszą Polityką Prywatności.


Informacje od klientów


Jeżeli klient ma jakiekolwiek zastrzeżenia co do jakości świadczonych usług, prosimy o kontakt poprzez email na adres customerrelations@taxback.com. Gwarantujemy odpowiedź na każdy email w czasie 48 godzin.


Usługi karty SIM i karty bankomatowej


Dla usług karty SIM i karty bankomatowej obowiązuje zasada braku zwrotów. W szczególnych przypadkach, częściowa refundacja może być rozważona.
Taxback wyśle karty SIM i bankomatowe ATM zwykłą przesyłką pocztową. Dodatkowa opłata w kwocie €10/ £6 obowiązuje jeśli przesyłka ma być zrealizowana pocztą specjalną. Średni czas dostarczenia przesyłki to: pomiędzy 3 i 5 dni roboczych* w Irlandii i 10 do 12 dni* dla przesyłek międzynarodowych – dane te są wyłącznie danymi szacunkowymi.


Usługi związane z numerami podatkowymi


Taxback działa jako agent i oferuje pomoc w przygotowaniu i składaniu aplikacji, a także inne usługi związane z numerami podatkowymi dla następujących krajów: USA, Australia, Kanada, Wielka Brytania oraz Nowa Zelandia.
Usługi te obejmują, ale nie ograniczają się do numerów: Employer Identification Number (EIN), Individual Taxpayer Identification Number (ITIN), Australian Business Numbers (ABN), Tax Filing Number (TFN), Inland Revenue Department Number (IRD Number), kanadyjski Social Insurance Number (SIN), kanadyjski Individual Tax Number (ITN), kanadyjski Business Number (BN), brytyjski National Insurance Number (NIN) i podlegają warunkom współpracy Taxback.
Taxback nie może mieć wpływu na żadne z następujących: jakąkolwiek decyzję podjętą przez właściwe władze; jakiekolwiek żądania o dodatkowe informacje przed sfinalizowaniem procesu aplikacyjnego; jakiekolwiek opóźnienia po stronie władz podatkowych w przypadku zeznań podatkowych, jakiekolwiek opóźnienia po stronie właściwych władz w przypadku numerów EIN, ITIN, NIN, ABN, TFN lub IRD; lub też decyzję o odmowie lub przyznaniu numerów EIN, ITIN, ABN, TFN lub IRD.
Opłaty za usługi związane z numerami podatkowym są wyszczególnione w sekcji Nasze opłaty na stronie Taxback. Taxback zastrzega sobie prawo do zmiany opłat w ramach szczególnych ofert promocyjnych lub korzystania z dodatkowych usług (np. aplikacje łączne – tzn. kiedy klient decyduje się skorzystać z usługi aplikacji o numer podatkowy oraz złożenia zeznania podatkowego jednocześnie). W celu uzyskania dalszych informacji o opłatach, prosimy wysłać email na adres: fees@taxback.com
Wszystkie opłaty za numery podatkowe są pobierane przed złożeniem aplikacji do właściwych urzędów. Kiedy klient wyraża zgodę na warunki współpracy, dokonuje rejestracji oraz płaci Taxback opłatę, klient upoważnia tym samym Taxback do przeprowadzenia wybranej usługi. Jeśli klient skontaktuje się lub upoważni do działania innego usługodawcę w związku z tą samą usługą, osobę fizyczną lub prawną, świadomie bądź nie, przed lub po aplikacji Taxback, bez względu na to, czy klient uzyska numer podatkowy z pomocą Taxback, czy też nie, opłata jest nierefundowalna i zostanie użyta na pokrycie kosztów związanych ze złożeniem aplikacji.
Jeśli po dokonaniu rejestracji dotyczącej usług związanych z numerami podatkowymi chciał(a)byś wycofać swoją aplikację, a aplikacja ta nie została jeszcze złożona we właściwym urzędzie, będzie obowiązywać opłata administracyjna, a wszelkie opłaty bankowe związane ze zwrotem płatności będą po stronie klienta. W sytuacji gdy Taxback już złożył aplikację w imieniu klienta, opłata nie podlega zwrotowi.


*Taxback nie ponosi odpowiedzialności za problemy z dostarczeniem lub jego niepowodzenie.