Toggle

Pravidla a podmienky

Právne informácie a podmienky používania

Taxback je obchodný názov pre služby Taxback Inc., Chicago, USA a Taxback Returns Ltd., Kilkenny, Írsko a jej materskej spoločnosti a jej dcérskych spoločností a zástupcov firmy.


Tým, že súhlasíte s týmito zmluvnými podmienkami, zabezpečíme, aby vaše osobné údaje boli chránené, ako je uvedené v našich Pravidlách ochrany osobných údajov.


Naša záruka


Taxback zaručuje, že vyvinie maximálne úsilie získať pre svojich klientov, ktorí pracovali v zahraničí vrátenie daní z príjmov z krajín, ktoré sú prezentované na www.taxback.com


Na základe informácií a podkladov doručených klientom, sa spoločnosť Taxback bude snažiť získať maximálnu refundáciu, na ktorú má klient podľa platnej legislatívy a zákonov krajiny z ktorej sa refundácia zabezpečuje nárok.


Ak nastane zmena daňových zákonov v krajine, z ktorej sa žiada o refundáciu daní, prípadne sa zmení postup celej refundácie, spoločnosť Taxback bude naďalej pokračovať vo svojej činnosti v rámci predpisov ktoré sú stanovené daňovými úradmi konkrétnej krajiny. Rozhodnutie o tom, na akú finančnú čiastku má klient nárok, prípadne akú sumu dlhuje, je len na konkrétnom daňovom úrade.


Spoločnosť Taxback sa bude snažiť poskytnúť klientovi čo najrýchlejšie a najkvalitnejšie služby, čo bude okrem iného závisieť aj od priloženia všetkých potrebných dokumentov klientom a následnej efektivite príslušného daňovému úradu pri spracovaní žiadosti.


Výnimky z našej zodpovednosti za refundáciu daní


Spoločnosť Taxback nie je zodpovedná za refundáciu v prípade, že:


• klient poskytol údaje, ktoré nie sú pravdivé, sú chybné, neplatné, nedostatočné, prípadne zavádzajúce;
• klient už žiadanú refundáciu obdržal;
• klient podal žiadosť na daňový úrad sám, alebo cez inú osobu či oragnizáciu;
• klient dlhuje daňovému úradu peniaze;
• daňový úrad má k dispozícii iné informácie, než tie, čo boli našej spoločnosti poskytnuté klientom;
• daňový úrad na základe podkladov rozhodne, že klient nemá nárok na refundáciu daní. Ak to umožňuje zákon, bude podaná žiadosť o prehodnotenie prípadu a spoločnosť Taxback vykoná potrebné opatrenia, kde informácie poskytnuté zákazníkom umožňujú, aby tak urobila.


Taxback sa bude snažiť pomôcť zákazníkovi vyriešiť tieto náležitosti, za predpokladu, že dostane všetky potrebné informácie a inštrukcie od zákazníka.


Vyhradzujeme si právo zamietnuť žiadosť, o ktorej sa môžeme oprávnene domnievať, alebo predpokladať, že úmyselne, alebo neúmyselne porušuje platné miestne, štátne, federálne, alebo medzinárodné právne predpisy.


Splnomocnenie


Podpísaním splnomocnenia klient oprávňuje spoločnosť Taxback získať jeho refundáciu a zaväzuje sa zaplatiť spracovateľský poplatok za služby. Ak klient podpíše spomínané dokumenty a medzičasom vedome, či nevedome požiada o tú istú refundáciu inú osobu či organizáciu, je povinný firme Taxback zaplatiť poplatok za jej služby spojené s vybavovaním jeho žiadosti napriek tomu, že zákazník dostal refundáciu inak ako s pomocou Taxback.


Ak konkrétny daňový úrad pošle refundáciu priamo klientovi a nie spoločnosti Taxback, klient je stále povinný zaplatiť Taxback spracovateľský poplatok v plnej výške za poskytnuté služby, ktoré viedli k vystaveniu refundácie.


Ak na základe vyššie uvedených informácií klient poplatok neuhradí, na základe dobrovoľnosti alebo na žiadosť Taxback, Taxback si vyhradzuje právo:


1. Podniknúť právne kroky za účelom vymáhania poplatku.
2. Zverejniť meno klienta na listine neplatičov, na webstránke Taxback a iných médiách, ak nedôjde k zaplateniu sumy v stanovenom termíne.
3. Nahlásiť zákazníka ako neplatiča príslušným finančným inštitúciám v domovskej krajine klienta.
Akonáhle sa staneme vašim autorizovaným daňovým zástupcom na príslušnom daňovom úrade, musí byť všetka korešpondencia týkajúca sa vašej žiadosti spracovaná priamo spoločnosťou Taxback. Všetky opatrenia prijaté vami ako zákazníkom ohľadom priameho kontaktu s finančným úradom bez predchádzajúcej konzultácie so spoločnosťou Taxback budú považované za porušenie zmluvy a bude vám účtovaný náš spracovateľský poplatok za našu prácu vykonanú počas procesu žiadosti.


Podpísaním a skompletizovaním našej dokumentácie:


Rozumiete skutočnosti, že budem kontaktovaný spoločnosťou Taxback po použití ktorejkoľvek z ich online kalkulačiek.. Ak však nebudete chcieť dostávať ďalšie informácie sa môžete ohlásiť zaslaním emailu na unsubscribe@taxback.com.


Rozumiete skutočnosti, že Taxback pripraví kalkuláciu po obdržaní vašich skompletizovaných a podpísaných formulárov. Tiež rozumiete skutočnosti, že obdržanie vašej skompletizovanej dokumentácie autorizuje Taxback podať žiadosť na príslušný daňový úrad. V prípade, že chcete zrušiť svoju žiadosť budete Taxback okamžite kontaktovať. Rozumiete tiež faktu, že aj keď Taxback vyvinie všetko úsilie o zrušenie žiadosti, nemusí to byť možné.


Emaily


Všetky emaily budú klientovi posielané na emailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Taxback očakáva, že zákazník zabezpečí dostatočný priestor v jeho / jej e-mailovej schránke, aby mohol dostávať emaily, a že zákazník kontroluje jeho / jej e-mail pravidelne - pravidelne sa myslí aspoň trikrát týždenne.


Minimálny poplatok


Spoločnosť Taxback má určené minimálne poplatky za služby za každú žiadosť. Príslušný poplatok za každú z našich daňových služieb je uvedený v príslušnej časti našej webovej stránky. V závislosti od krajiny z ktorej sa žiada o vrátenie daní je účtovaný percentuálny poplatok, kde výška refundácie je vyššia ako je požiadavka na minimálny poplatok. Pre bližšie informácie o našich poplatkoch pošlite email na fees@taxback.com. Taxback poskytne informácie o relevantných poplatkoch za žiadosť pre konkrétne krajiny.


Pre dodatočné služby, ktoré spoločnosť Taxback poskytne svojim zákazníkom budú účtované dodatočné poplatky na pokrytie súvisiacich administratívnych nákladov. Medzi tieto služby patrí napríklad získavanie chýbajúcich dokumentov, vybavovanie identifikačných čísiel (SSN, PPS, NIN, TFN), povolenia k pobytu ak sú potrebné, opravné daňové priznania a bankové služby. Pre konkrétne poplatky za tieto služby, ktoré sa môžu líšiť od prípadu k prípadu, môžu zákazníci poslať email na fees@taxback.com. Taxback poskytne informácie ohľadom poplatku ku konkrétnemu prípadu zákazníka.


Vystavenie Refundácie


Taxback zašle refundáciu zákazníkovi podľa toho, ako to bolo dohodnuté počas predchádzajúcej komunikácie so zákazníkom.


V závislosti od refundovaných daní, bežná metóda je bankový prevod. Získané daňové refundácie môžu byť bankovým transferom prevedené na účty zákazníkov v akejkoľvek mene, ktorú si zvolia. Zákazníci sa tiež môžu rozhodnúť obdržať daňovú refundáciu šekom, ale v takomto prípade Taxback nemôže zaručiť, že šek môže byť vystavený v zákazníkom zvolenej mene. Zákazníci, ktorí chcú získať ich daňovú refundáciu šekom, by mali oznámiť Taxback o mene v ktorej chcú ich šek dostať, čo najskôr v procese vrátenia daní. Taxback bude kontaktovať zákazníka v okamihu získania refundácie, aby mu poskytol rôzne platobné možnosti a v tomto štádiu by mali byť poskytnuté bankové údaje pre prevod refundácie.


V čase získania refundácie Taxback skontaktuje zákazníka, aby ponúkol rôzne spôsoby prevodu peňazí a v tomto štádiu by mu mali byť poskytnuté bankové údaje pre transfer refundácie.


Keď Taxback obdrží peniaze z daňového úradu, odpočíta poplatok spolu s príslušnou daňou, zo sumy poslanej pre zákazníka. V prípade refundácie nemeckých a holandských daní zákazník uhradí poplatok a príslušnú daň dopredu a šek s celou refundáciu je poslaný zákazníkovi priamo daňovým úradom.


Bankové poplatky


V prípade platby šekom, Taxback nemá žiadnu kontrolu nad poplatkami miestnych bánk za preplatenie šeku. Taxback vytvoril viaceré možnosti platby na viacerých trhoch, aby ponúkol zákazníkovi voľbu. Taxback bude informovať zákazníka podľa jeho najlepšej vedomosti, aké sú poplatky miestnych bánk. Taxback nezodpovedá za žiadne zmeny poplatkov miestnych bánk, výmenných kurzov, alebo obdobie za ktoré banka preplatí šek. Taxback si uplatní poplatok ako províziu za viaceré možnosti prevodu, ktorý má výlučne administratívny charakter. Taxback informuje zákazníka akonáhle sú ponúknuté možnosti platby.


Taxback uplatní svoju Payment Options procedúru pre získanie voľby zákazníka ohľadom možnosti jeho platby. V prípade, že klient nekomunikuje ohľadom jeho/jej možnosti platby počas šiestich mesiacov, Taxback si vyhradzuje právo upraviť podmienky v Splnomocnení a uplatniť ich v jeho prospech pokiaľ klient neodpovie.


V ojedinelých prípadoch klient od daňového úradu neobdrží refundáciu, napr. z dôvodu dlžoby za predchádzajúce obdobie, alebo iných finančných záväzkov klienta. V prípade, že refundácia je zabezpečovaná spoločnosťou Taxback bude celkový finančný prínos pre zákazníka plynúci z činnosti Taxback použitý ako základ pre stanovenie poplatku spoločnosti.


Taxback Kalkulačka


Taxback kalkulačka je iba nástroj na odhad refundácie a mala by byť použitá výhradne na účel na ktorý je určený. Všetky kalkulácie poskytnuté online kalkulačkami spoločnosti Taxback predstavujú indikáciu toho, na čo môže mať zákazník nárok vzhľadom na informácie zadané zákazníkom. Konečné sumy na ktoré má zákazník nárok však budú závisieť na informáciách a údajoch na skutočne predložených dokumentoch, poskytnutých informáciách a rozhodnutí daňového úradu.


Komunikácia


Ak nie je požadované inak, spoločnosť Taxback bude informovať súčasných a bývalých klientov:
• O všetkých nových možnostiach refundácií, na ktoré majú nárok a keď informácie budú k dispozícii od príslušných daňových úradoch;
• O všetkých nových službách spoločnosti Taxback, ktoré môžu využiť;
• O všetkých nových službách spoločnosti Taxback a partnerských organizácií.


Zmeny v právach a podmienkach


Z času na čas ak to bude potrebné, spoločnosť Taxback môže tieto práva a podmienky dopĺňať či meniť. Všetky zmeny budú uvedené na našej internetovej stránke v sekcii Práva a podmienky a klientom odporúčame ich pravidelne sledovať.


Dohoda


Odoslaním registračného formulára cez internet, poštou, osobne, faxom alebo emailom, klient vyjadruje svoj súhlas s uvedenými obchodnými podmienkami spoločnosti Taxback.


Dôvernosť a spracovanie údajov


Spoločnosť Taxback zaručuje diskrétnosť všetkých údajov poskytnutých klientom a nebude s nimi disponovať ďalej. Informácie zhromaždené v písomnej a/alebo slovnej forme týkajúce sa služieb podávania daňových priznaní môžu a smú byť použité za účelom vnútorného auditu spoločnosti Taxback a odovzdané príslušným finančným úradom za účelom externého auditu. Prosím zoberte na vedomie, že všetky naše hovory sú zaznamenávané pre zvyšovanie kvality a informačné účely.
Všetky dokumenty, ktoré sú ku nám zaslané sú spracované v súlade s naším dokument manažment systémom na ktorý sa vzťahuje Taxback ISO 9001:2015 certifikát. Systém bol vyvinutý s cieľom znížiť množstvo papiera, ktoré dostávame a súčasne zabezpečiť, aby sa dodržali najvyššie štandardy zákonnosti a ochrany informácii. Našu politiku pre správu dokumentov si v plnom rozsahu môžete prečítať kliknutím tu.


Okrem toho, že od vás budeme požadovať dokumentáciu a informácie, vykonáme dodatočné kontroly na overenie vašej identity. Tieto kontroly budú okrem iného obsahovať tiež kontrolu sankcií a iných dostupných informačných zdrojov. Žiadosťou o služby Taxback dávate súhlas na vykonanie aýchkoľvek ďalších kontrol, ktoré považujeme za potrebné. Všetky kontroly budú vykonané v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov.


Spätná väzba zákazníkov


Ak si klient praje oboznámiť nás s jeho názorom na kvalitu našich služieb, všetky podnety a nápady, prosím, adresujte na customerrelations@taxback.com. Odpovieme na váš email do 48 hodín.


Služby kariet SIM & ATM


Taxback uplatňuje striktnú politiku zákazu vrátenia peňazí týkajúcu sa služieb kariet SIM a ATM. Za výnimočných okolností môže byť uplatnené čiastočné vrátenie poplatku.
Taxback pošle všetky SIM karty a ATM karty štandardnou poštovou zásielkou. Doplatok €10/ $6 je účtovaný v prípade, že pošta je odoslaná špeciálnou zásielkou. Približné dodacie lehoty sú: 3 až 5 pracovných dní* v rámci Írska a 10 až 12 dní* pre medzinárodné zásielky – tieto dodacie lehoty sú však iba orientačné.


Služby vybavenia daňových čísiel


Taxback vystupuje ako zástupca, alebo poskytovateľ podpory pre klientov v procese prípravy a podania žiadostí, alebo služieb súvisiacich so spracovaním daňových identifikačných čísel pre nasledujúce krajiny: USA, Austrália, Kanada, UK a Nový Zéland.


Tieto služby zahŕňajú, ale nie sú obmedzené na: Employer Identification Numbers (EINs) – identifikačné čísla zamestnávateľov, Individual Taxpayer Identification Numbers (ITINs) – daňové čísla individuálnych daňovníkov, Australian Business Numbers (ABNs) – austrálske obchodné čísla, Tax Filing Numbers (TFNs) - daňové registračné čísla, Číslo Inland Revenue Department (IRD Number), Canadian Social Insurance Number (SIN) - kanadské číslo sociálneho poistenia, Canadian Individual Tax Number (ITN) - kanadské daňové číslo jednotlivca, Canadian Business Number (BN) – kanadské obchodné číslo, UK National Insurance Number (NIN) - UK číslo sociálneho zabezpečenia a sú predmetom práv a podmienok spoločnosti Taxback.


Taxback nemôže ovplyvniť ani jedno z nasledujúcich: akékoľvek rozhodnutie príslušného orgánu; akúkoľvek žiadosť o dodatočné informácie pred ukončením procesu spracovania žiadosti; akékoľvek oneskorenie finančným úradom v prípade daňového priznania, akékoľvek omeškania správneho orgánu v prípade EIN, ITIN, NIN, ABN, TFN a IRD; alebo rozhodnutie o zamietnutí či udelení registrácie o EIN, ITIN, NIN, ABN, TFN a IRD.


Poplatky za služby vybavenia daňového identifikačného čísla sú uvedené v sekcii poplatky na našej webovej stránke Taxback. Taxback si vyhradzuje právo zmeniť/pozmeniť poplatky za účelom špecifických promo akcií, alebo pri dodatočných službách (napr.: kombinované aplikácie – napr.: keď sa zákazník rozhodne pre spoločné vybavenie daňového identifikačného čísla a daňového priznania). Pre viac informácií o poplatkoch pošlite email na: fees@taxback.com


Všetky poplatky za daňové čísla sú hradené klientom pred podaním žiadosti príslušnému orgánu. Keď klient súhlasí s pravidlami a podmienkami, potvrdí svoju žiadosť(i) a zaplatí spracovateľský poplatok spoločnosti Taxback, tak nás klient autorizuje pre spracovanie žiadosti pre vybrané služby. Ak klient kontaktoval, alebo udelil splnomocnenie inému poskytovateľovi služieb za rovnakú službu, pred alebo po podaní žiadosti spoločnosťou Taxback, s alebo bez jeho alebo jej vedomia, oficiálne alebo neoficiálne, bez ohľadu na to, že zákazník získal daňové identifikačné číslo inak ako s pomocou spoločnosti Taxback, poplatok za spracovanie je nevratný a bude použitý na úhradu nákladov spojených s podaním žiadosti.


Ak po registrácii pre služby daňových čísiel cez spoločnosť Taxback sa rozhodnete zrušiť svoju žiadosť a žiadosť ešte nebola podaná na príslušné inštitúcie, administratívny poplatok a všetky spracovateľské poplatky bánk za vrátenie zvyšku platby budú na úkor zákazníka. V prípadoch, kedy Taxback už podal žiadosť v mene zákazníka, je poplatok za žiadosť nenávratný.


*Taxback nenesie žiadnu zodpovednosť za problémy alebo zlyhania týkajúce sa doručovateľských služieb.