Toggle

เงื่อนไขและข้อตกลงของ Taxback

ข้อมูลด้านกฎหมายและเงื่อนไขในการใช้งาน

Taxback เป็นชื่อทางการค้าสำหรับบริการของ Taxback Inc. เมืองชิคาโก สหรัฐอเมริกา และ Taxback Returns Ltd. เมืองคิลเคนนี ไอร์แลนด์ และบริษัทแม่ Taxback ไอร์แลนด์ และบริษัทในเครือและบริษัทตัวแทน


เมื่อยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เราจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการคุ้มครองตามที่อธิบายไว้ในนโยบายส่วนบุคคลของเรา


การการันตีของเรา


Taxback การันตีว่าจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดการการขอคืนภาษีเงินได้สำหรับบุคคลที่ได้เคยทำงานในประเทศต่างๆที่ทางบริษัทได้ประกาศโฆษณาไว้ทางwww.taxback.com


Taxback จะจัดการภาษีที่รับคืนมาให้เป็นไปตามอัตราที่พึงได้สูงสุดโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของเอกสารและข้อมูลที่ทางลูกค้าจัดหามาให้และเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่กำลังทำการเคลมภาษีอยู่ในขณะนั้น


ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในด้านกฎหมายภาษีของประเทศนั้นๆ จากที่มีการเรียกกลับเงินคืนภาษี หรือในการตีความและการนำมาบังคับใช้ซึ่งระเบียบและกฎหมายต่างๆของเจ้าหน้าที่ภาษีในประเทศนั้นๆ ทาง Taxback จะจัดการเคลมภาษีให้เป็นไปตามขั้นสูงสุดเท่าที่กฎหมายในประเทศนั้นๆจะกำหนดช่องให้ การตัดสินใจในจำนวนตัวเลขภาษีที่แน่ชัดนั้นขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ทางภาษีที่เกี่ยวข้อง


Taxback จะทำการคืนเงินภาษีโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการที่ลูกค้าได้จัดหาเอกสารจำเป็นให้ทางบริษัทและศักยภาพในการทำงานของทาง tax office ที่เกี่ยวข้องด้วย


ข้อยกเว้นการเป็นไปได้ในการขอคืนภาษีของเรา


Taxback จะไม่รับผิดชอบต่อการคืนเงินภาษีในกรณีที่:


• ทางลูกค้าได้ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ, ไม่ตรง, ไม่ถูกต้อง, ไม่เพียงพอหรือทำให้เข้าใจผิดเป็นอื่น;
• ทางลูกค้าได้รับคืนเงินภาษีดังกล่าวไปเรียบร้อยแล้ว;
• ทางลูกค้าได้เคยยื่นเรื่องขอคืนเงินภาษีไปแล้ว ทั้งโดยตัวลูกค้าเองหรือยื่นผ่านตัวแทนอื่นๆทั้งในทางปฏิบัติและทางกฎหมาย;
• ทางลูกค้าเป็นหนี้ทาง tax authority.
• ทาง tax authority มีข้อมูลที่ต่างออกไปกับของทางลูกค้าในระบบ
• ข้อมูลของทาง tax authority นำไปสู่การตัดสินใจที่ทำให้ลูกค้าไม่ได้รับเงินภาษีคืน ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมายได้ ทาง Taxback จะเป็นผู้ดำเนินการในส่วนนี้ถ้าข้อมูลที่ได้รับจากทางลูกค้าเพียงพอ


Taxback จะพยายามช่วยเหลือทางลูกค้าในประเด็นต่างๆเหล่านี้โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าจะต้องมีข้อมูลที่จำเป็นและต้องมีคำสั่งมาจากทางลูกค้าก่อน


หนังสือมอบอำนาจ


เมื่อทางลูกค้าได้ทำการลงนามในหนังสือมอบอำนาจโดยให้อำนาจแก่ Taxback ในการจัดการขอคืนภาษีแทนตัวลูกค้าแล้วนั้น ถือว่าลูกค้านั้นยินยอมที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับ Taxback ในการขอรับเงินภาษีคืน ในกรณีที่ทางลูกค้าได้ทำการลงนามในหนังสือมอบอำนาจโดยให้อำนาจแก่ Taxback ในการจัดการขอคืนภาษีแทนตัวลูกค้าแล้ว และได้ทำการมอบอำนาจให้กับบุคคลอื่นไปแล้วโดยจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามทั้งทางปฏิบัติและทางกฎหมายในเคสภาษีเดียวกัน ถือว่าลูกค้าท่านนั้นจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมขอคืนภาษีให้กับทาง Taxback โดยไม่คำนึงว่าลูกค้าจะได้รับเงินภาษีคืนมาแล้วหรือไม่ ไม่ว่าจะผ่านทาง Taxback หรือไม่ก็ตาม


ถ้าทาง Tax Office ที่เกี่ยวข้องได้ทำการส่งคืนเงินภาษีให้กับทางลูกค้าโดยตรงโดยไม่ผ่านทาง Taxback ทางลูกค้าจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการดำเนินการให้กับ Taxback เป็นจำนวนเงินเต็มสำหรับบริการที่ได้รับไปทำให้ได้รับเงินคืน


ถ้าทางลูกค้าปฏิเสธที่จะจ่ายค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ ตามข้อตกลงแล้ว Taxback มีสิทธิ์ที่จะ:


1. ดำเนินการทางกฎหมายเพื่อติดตามค่าธรรมเนียมกับทางลูกค้า
2. สั่งพิมพ์ชื่อของลูกค้าในฐานะ Bad Debtor ลงหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น, บนเว็ปไซต์ของ Taxback และช่องทางอื่นๆหากยังไม่ได้รับการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
3. รายงานชื่อลูกค้าในฐานะ Bad Debtor กับสถาบันการเงินต่างๆที่เกี่ยวข้องในประเทศที่ลูกค้าอาศัยอยู่
เมื่อ Taxback ได้รับมอบอำนาจและขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนภาษีของท่านเรียบร้อยแล้วกับทาง Tax Authority ที่เกี่ยวข้อง การติดต่อต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสมัครของท่านจะต้องกระทำผ่าน Taxback เท่านั้น การดำเนินการใดๆโดยตัวท่านเองเพื่อติดต่อโดยตรงไปยัง tax office โดยไม่ได้ปรึกษากับทาง Taxback จะถือว่าท่านได้ทำการละเมิดข้อตกลงและท่านยังต้องชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องในการยื่นเรื่องภาษีของท่านที่แล้วเสร็จไปแล้ว


การลงนามและกรอกเอกสารของเราอย่างสมบูรณ์แล้วถือว่า:


ท่านเข้าใจว่าท่านจะได้รับการติดต่อจากทาง Taxback หลังจากที่ท่านได้เข้าไปใช้บริการในส่วนของเครื่องคำนวณภาษีออนไลน์ของเราอันใดอันหนึ่งแล้ว ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับการติดต่อทางอีเมลล์จากทางเราอีก unsubscribe@taxback.com.


ท่านเข้าใจว่าทาง Taxback จะทำการระบุภาษีที่ท่านจะได้รับคืนโดนประมาณในแบบฟอร์มที่ท่านได้กรอกและลงนามเรียบร้อยแล้ว ท่านเข้าใจว่าการรับเอกสารที่สมบูรณ์จากท่านเป็นผลให้ทาง Taxback มีอำนาจที่จะส่งใบสมัครของท่านไปยัง tax office ที่เกี่ยวข้อง หากท่านต้องการที่จะยกเลิกใบสมัครของท่าน ท่านจะต้องทำการติดต่อมายัง Taxback ทันที ท่านเข้าใจว่าในขณะที่ทาง Taxback จะพยายามทุกวิถีทางที่จะเรียกคืนใบสมัครของท่าน การเรียกคืนอาจล้มเหลวได้


อีเมลล์


ทุกๆอีเมลล์จะถูกส่งไปยังที่อยู่อีเมลล์ที่ทางลูกค้าได้ระบุไว้ในใบสมัคร Taxback จะคาดหวังให้ทางลูกค้ามีพื้นที่ในเมลบ็อกซ์เพียงพอที่จะรับอีเมลล์ทุกๆฉบับและลูกค้าต้องเข้าไปเช็คอีเมลล์ของท่านเป็นประจำ – ประมาณสามครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์


ค่าธรรมเนียมขั้นต่ำ


Taxback มีค่าธรรมเนียมขั้นต่ำสำหรับในแต่ละบริการ โดยขึ้นอยู่กับประเทศภาษีนั้นๆจะมีค่าธรรมเนียมขั้นต้นที่ซึ่งจำนวนเงินภาษีที่ได้รับคืนจะมากกว่าจำนวนเงินค่าธรรมเนียม สำหรับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมส่งอีเมลล์มาที่ fees@taxback.com Taxback จะให้ข้อมูลกับท่านในส่วนของค่าธรรมเนียมที่ทางเราคิดต่อหนึ่งใบสมัครต่อหนึ่งประเทศภาษี


สำหรับบริการเพิ่มเติมจาก Taxback นั้นจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนด้านการดูแลและการบริหารจัดการ บริการเพิ่มเติมดังกล่าวนั้นรวมถึง, แต่ไม่จำกัด, บริการ document retrieval, personal number (e.g. SSN, PPS, NIN, TFN) verification, การจัดการเอกสารทั้งแบบ residency และ non-residency ที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับการขอรับคืนภาษีที่ผ่านมาและการเตรียมการแก้ไขเอกสาร และทางเลือกในการชำระเงินต่างๆ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมนั้น ลูกค้าควรส่งอีเมลล์ไปยัง fees@taxback.com Taxback จะให้ข้อมูลกับท่านในด้านค่าธรรมเนียมต่อหนึ่งเคสลูกค้า


การจ่ายคืนเงินภาษี


Taxback จะทำการส่งเงินภาษีที่ท่านได้รับผ่านช่องทางที่ได้ทำการตกลงกับลูกค้าไว้


วิธีปกติคือการโอนผ่านธนาคาร เงินภาษีที่ได้รับผ่านการโอนจากธนาคารนั้นสามารถทำการโอนต่อไปยังบัญชีธนาคารของทางลูกค้าในสกุลที่ท่านต้องการได้ ลูกค้ายังสามารถที่จะเลือกรับเงินภาษีคืนในรูปแบบของเช็คธนาคารได้อีกด้วย แต่ทั้งนี้ทาง Taxback ไม่สามารถรับรองได้ว่าท่านสามารถเลือกสกุลเงินได้หรือไม่ สำหรับลูกค้าที่ต้องการรับเงินภาษีคืนในรูปแบบเช็คธนาคาร ท่านจะต้องทำการแจ้งสกุลเงินที่ท่านต้องการมายัง Taxback โดยเร็ว


Taxback จะทำการติดต่อไปยังลูกค้าเมื่อได้รับเงินภาษีคืนแล้วเพื่อเสนอช่องทางในการโอนเงินต่างๆให้กับท่านและในขั้นตอนนี้ควรที่จะต้องมีข้อมูลรายละเอียดในส่วนของธนาคารที่ท่านต้องการเตรียมไว้ให้เราเพื่อโอนเงินคืนให้กับท่าน


ทาง Taxback จะได้รับเงินจาก tax office และจะทำการหักค่าธรรมเนียมบวกภาษีที่จำเป็นจากยอดเต็มที่ส่งไปให้ในกรณีการคืนภาษีเยอรมันและดัตช์ ทางลูกค้าจะชำระค่าธรรมเนียมและค่าภาษีต่างๆล่วงหน้าและเช็คจะถูกส่งมาให้เต็มจำนวนจากเจ้าหน้าที่ภาษี


ค่าธรรมเนียมธนาคาร


ในกรณีที่มีการทำจ่ายด้วยเช็ค ทาง Taxback จะไม่สามารถควบคุมค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการนำเช็คไปขึ้นเงินในธนาคารท้องถิ่นต่างๆ Taxback ได้พัฒนาช่องทางในการจ่ายเงินในตลาดอย่างหลากหลายเพื่อเป็นการเสนอทางเลือกให้กับลูกค้าของเรา Taxback จะแจ้งท่านลูกค้าว่าธนาคารท้องถิ่นแต่ละธนาคารนั้นมีการคิดค่าธรรมเนียมเท่าไหร่อย่างสุดความสามารถ Taxback จะไม่รับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมของแต่ละธนาคาร, ต่ออัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละธนาคารหรือระยะเวลาที่ใช้ในการนำเช็คไปขึ้นเงิน Taxback จะทำการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการบริหารสำหรับการประมาณการค่าใช้จ่ายในช่องทางการโอนเงินเพิ่มเติมต่างๆ ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทาง Taxback จะแจ้งไปยังลูกค้าเมื่อมีช่องทางการโอนเงินให้ท่านเลือก


Taxback จะนำทางเลือกต่างๆในการโอนเงินดังกล่าวนี้มาปรับใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ถ้าหากทางลูกค้าไม่ได้แจ้งความประสงค์หรือเลือกช่องทางในการโอนเงินเข้ามายังเราภายในหกเดือน Taxback จะขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อสัญญาณของหนังสือมอบอำนาจ และนำมาปรับใช้ตามดุลยพินิจจนกว่าจะทำให้กลับคืนสภาพ


ในบางส่วนของเงินภาษีที่จ่ายคืนมานั้นจะไม่ได้ถูกจ่ายออกมาในรูปแบบของเช็คโดย Tax Authorities ตัวอย่างเช่นภาษีเหล่านั้นถูกชำระคืนโดยการลดภาระทางภาษีหรือภาระทางการเงินอื่นๆของลูกค้าแทน ถ้าเกิดเป็นในกรณีดังกล่าวนี้และทาง Taxback เป็นผู้จัดการในส่วนนี้ให้กับท่าน ผลประโยชน์ทางการเงินทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการทำงานของ Taxback จะถูกนำมาใช้เป็นพื้นฐานในการคำนวณค่าธรรมเนียม


ระบบประมาณการภาษีของ Taxback


ระบบประมาณการภาษีของ Taxback นั้นเป็นเครื่องมือที่ใช้เพื่อการประมาณการภาษีเท่านั้น ลูกค้าควรใช้ระบบนี้เพื่อจุดประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น การประมาณการทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากระบบประมาณการภาษีของ Taxback นั้นคือตัวชี้วัดจำนวนภาษีที่ลูกค้าพึงได้รับโดยมีพื้นฐานอยู่บนข้อมูลที่ได้บรรจุเข้าไปในระบบโดยทางลูกค้าเอง จำนวนภาษีที่แท้จริงของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับข้อมูลและรายละเอียดในเอกสารตัวจริงที่ได้ส่งเข้ามาหาเราและการตัดสินใจของทาง tax office เอง


การติดต่อสื่อสาร


เว้นแต่จะถูกขอให้ทำเป็นอย่างอื่นโดยลูกค้า ทาง Taxback จะแจ้งให้ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ทราบถึง:
• การขอรับคืนเงินภาษีใหม่ๆทั้งหมดที่ท่านลูกค้าอาจได้รับสิทธิ์และเมื่อมีข้อมูลจากทาง tax authorities;
• บริการใหม่ๆทั้งหมดที่ทาง Taxback มีบริการ;
• บริการใหม่ๆทั้งหมดที่นำเสนอโดย Taxback และบริษัทในเครือ


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงซึ่งเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ


ในบางครั้งบางคราวทาง Taxback อาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมบางสิ่งไปใน เงื่อนไขข้อตกลงเหล่านี้ ตามเห็นสมควร การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะนำมาโพสต์ไว้บนเงื่อนไขและข้อตกลงในเว็บไซต์และทางเราแนะนำให้ท่านลูกค้าเข้าไปอ่านการอัปเดทต่างๆเหล่านี้


ข้อตกลง


การส่งแบบลงทะเบียนให้กับทาง Taxback ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บ, โพสต์, ส่งด้วยตัวเอง, แฟ็กซ์, หรืออีเมลล์จะถือว่าท่านยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงดังกล่าว รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่างๆในนั้น


เงื่อนไขความเป็นส่วนตัวและการจัดการข้อมูล


Taxback รับรองว่าข้อมูลทั้งหมดของลูกค้าจะถูกปกปิดและเก็บไว้เป็นความลับ ข้อมูลที่เก็บมาได้ทั้งปากเปล่าและลายลักษณ์อักษรเพื่อการยื่นขอคืนภาษีนั้นสามารถและอาจจะถูกนำไปใช้ในการ audit ภายใน Taxback เองหรือให้ทาง tax office ที่เกี่ยวข้องทำการตรวจสอบภายนอก โปรดทราบว่าเรามีการบันทึกบทสนทนาทางโทรศัพท์ไว้ทั้งหมดเพื่อจุดประสงค์ด้านการเทรนนิ่งและไว้เป็นข้อมูล
เอกสารทั้งหมดที่ถูกส่งมายังเราจะถูกเก็บรักษาๆไว้ตามระบบการจัดการเอกสารของเราที่ครอบคลุมภายใต้การรับรองมา ISO 9001:2015 ของทาง Taxback ระบบดังกล่าวนี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดปริมาณกระดาษที่เราได้รับลงพร้อมๆกับรักษามาตรฐานด้านความเป็นส่วนตัวและง่ายต่อการเข้าถึง ท่านสามารถเข้าอ่านนโยบายการจัดการเอกสารของทางเราแบบเต็มด้วยการ กดตรงนี้ .


การตอบรับจากลูกค้า


หากท่านลูกค้ามีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคุณภาพของการบริการที่ท่านได้รับตลอดเวลา ท่านสามารถส่งอีเมลล์มาหาเราได้ที่ customerrelations@taxback.com เรารับรองว่าอีเมลล์ของท่านจะถูกตอบรับภายใน 48 ชั่วโมง


บริการซิมการ์ดและบัตรเอทีเอ็ม


Taxback มีนโยบายไม่คืนเงินอย่างเข้มงวดในส่วนของผลิตภัณฑ์/บริการซิมการ์ดและบัตรเอทีเอ็ม ในโอกาสพิเศษบางโอกาสทางเราอาจพิจารณาคืนเงินค่าธรรมเนียมบางส่วนให้
Taxback จะทำการจัดส่งซิมการ์ดและบัตรเอทีเอ็มให้ผ่านทางการขนส่งไปรษณีย์มาตรฐาน ถ้าท่านต้องการให้ส่งไปรษณีย์แบบพิเศษจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น €10/ $6 ระยะเวลาจัดส่งโดยประมาณจะอยู่ที่: ระหว่าง 3 ถึง 5 วันทำการภายในไอร์แลนด์และระหว่าง 10 ถึง 12 วันในระหว่างประเทศ เงื่อนไขการจัดส่งดังกล่าวเป็นเพียงแค่การประมาณการเท่านั้น


บริการTax Number


Taxback มีบทบาทเป็นตัวแทนหรือให้ความช่วยเหลือแก่ลูกค้าในการเตรียมและยื่นใบสมัครหรือบริการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการขอ Tax Identification/Filing Numbers ในประเทศต่างๆดังต่อไปนี้: สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย, แคนาดา สหราชอาณาจักร และนิวซีแลนด์


บริการต่างๆเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่ได้จำกัดไว้เพียง: Employer Identification Numbers (EINs), Individual Taxpayer Identification Numbers (ITINs), Australian Business Numbers (ABNs), Tax Filing Numbers (TFNs), Inland Revenue Department Number (IRD Number), Canadian Social Insurance Number (SIN), Canadian Individual Tax Number (ITN), Canadian Business Number (BN), UK National Insurance Number (NIN) และทั้งหมดนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการของทาง Taxback


Taxback ไม่สามารถกำหนดหรือควบคุมสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้: การตัดสินใจใดๆที่เกิดขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญภาษี; คำขอใดๆเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่จะกระบวนการจะเสร็จสิ้น; ความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ภาษีในกรณีของการยื่นขอรับคืนเงินภาษี, ความล่าช้าใดๆที่เกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกรณีของ EIN, ITIN, ABN, TFN หรือ IRD; หรือการตัดสินใจในการปฏิเสธหรืออนุมัติการขึ้นทะเบียน EIN, ITIN, NIN, ABN, TFN หรือ IRD


ค่าธรรมเนียมการบริการ tax number จะแสดงเป็นรายการไว้ในค่าธรรมเนียม หมวดในเว็บไซต์ของทาง Taxback ทาง Taxback ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง/ปรับเปลี่ยนค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามข้อเสนอพิเศษเฉพาะหรือบริการเสริมที่รวมเข้ามา (เช่น การยื่นใบสมัครแบบผสมหรือ combined applications – ยกตัวอย่าง เมื่อลูกค้าท่านหนึ่งได้ทำการเลือกที่จะซื้อ tax number และ tax return ด้วยพร้อมๆกัน) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของค่าธรรมเนียม ส่งอีเมลล์มาที่: fees@taxback.com


ค่าธรรมเนียมทั้งหมดในการขอรับ tax numbers นั้น ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระก่อนที่จะทำการยื่นใบสมัครให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อลูกค้ายอมรับตามเงื่อนไขและข้อตกลงแล้ว และได้ส่งใบสมัครรวมถึงชำระค่าธรรมเนียมการดำเนินการให้กับทาง Taxback แล้วจะถือว่าลูกค้าได้ให้อำนาจแก่ Taxback ในการดำเนินการใบสมัครนั้นสำหรับบริการที่ท่านได้เลือกไว้ ถ้าลูกค้าได้ทำการติดต่อหรือมอบอำนาจให้กับผู้ให้บริการรายอื่นๆในประเภทบริการเดียวกัน, ก่อนหรือหลังการยื่นสมัครกับ Taxback, โดยลูกค้ารับรู้หรือไม่, ไม่ว่าจะโดยพฤตินัยหรือโดยกฎหมายก็ตาม โดยไม่ได้คำนึงถึงว่าลูกค้าได้รับ tax number ด้วยวิธีอื่นหรือผ่านช่องทางอื่นที่ไม่ใช่ Taxback นั้น จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมในการดำเนินการใดๆและทางเราจะนำเงินส่วนนั้นมาใช้เพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยื่นใบสมัครภาษีดังกล่าว


ถ้าหลังจากที่ท่านได้ทำการลงทะเบียนบริการ tax number กับทาง Taxback แล้วท่านต้องการถอนใบสมัครและใบสมัครนั้นยังไม่ได้ถูกส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทางเราจะคิดค่าธรรมเนียมการบริหารจัดการและค่าดำเนินการของทางธนาคารในการคืนเงินในส่วนที่เหลือจะตกเป็นภาระของลูกค้า ในกรณีที่ทาง Taxback ได้ทำการยื่นใบสมัครแทนลูกค้าไปแล้ว ทางเราจะไม่คืนค่าธรรมเนียมในการยื่นใบสมัครดังกล่าวนั้น


*Taxback จะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาหรือความล้มเหลวในการจัดส่งใดๆทั้งสิ้น